Brže osmislite bolja predavanja
1) Mogu biti: obrisne, teksturne i strukturne. a) CRTE PO KARAKTERU b) CRTA PO TOKU c) CRTE PO ZNAČENJU 2) Modeliranje postignuto tonovima nazivamo: a) GRAFIČKA MODELACIJA b) TONSKA MODELACIJA 3) Boje koje se nalaze u dugi nazivaju se:  a) AKROMATSKE BOJE b) KROMATSKE BOJE 4) Zelena, narančasta i ljubičasta su:  a) IZVEDENE BOJE b) OSNOVNE BOJE c) HLADNE BOJE 5) Suprotnost, naglašenu različitost nazivamo:  a) SIMETRIJA b) KONTRAST c) HARMONIJA 6) Prikazane boje nazivaju se: a) TOPLE BOJE b) HLADNE BOJE c) OSNOVNE BOJE 7) Koje dvije boje čine komplementarni par: a) ŽUTA I PLAVA b) NARANČASTA I LJUBIČASTA c) CRVENA I ZELENA 8) Koju vrstu reljefa prikazuje ova slika: a) NISKI RELJEF b) VISOKI RELJEF c) ULEKNUTI RELJEF 9) Karakter površine, njena osobina, zove se:  a) TEKSTURA b) STRUKTURA c) KOMPOZICIJA 10) Koju vrstu reljefa prikazuje ova slika: a) ULEKNUTI RELJEF b) NISKI RELJEF c) VISOKI RELJEF 11) Koju vrstu kontrasta uočavaš na slici: a) KOMPLEMENTARNI KONTRAST b) KONTRAST SVIJETLO - TAMNO c) TOPLO - HLADNI KONTRAST 12) Ukrasni oblik koji nastaje pravilnim ponavljanjem oblika zove se: a) RITAM b) ORNAMENT c) DIZAJN 13) Miješanje boja rasterima točaka osnovnih boja nazivamo: a) MEHANIČKO MIJEŠANJE BOJA b) OPTIČKO MIJEŠANJE BOJA 14) Razlaganjem, preraspoređivanjem , kombiniranjem već stvorene kompozicije nastaje: a) KADAR b) REKOMPOZICIJA c) TLOCRT 15) Oblik zebre na slici je načinjen: a) OBRISNIM CRTAMA b) STRUKTURNIM CRTAMA c) TEKSTURNIM CRTAMA 16) Temperu, akvarel, gvaš, uljane boje, pastele, kolaž ubrajamo u: a) SLIKARSKE TEHNIKE b) CRTAČKE TEHNIKE c) GRAFIČKE TEHNIKE d) KIPARSKE TEHNIKE 17) Na kojoj je slici prikazan komplementarni kontrast: a) Henri Matisse: Plavi prozor, 1912. b) Vincent Van Gogh: Zvjezdana noć, 1889. c) Paul Gauguin: Žena s mangom, 1892.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti