Brže osmislite bolja predavanja
1) PRETVARA VODENU ENERGIJU U MEHANIČKU a) VODENA TURBINA b) HIDROELEKTRANA c) VJETROTURBINA d) RIJEKA 2) DIO HIDROELEKTRANE a) KONDENZATOR b) ZRAČNA TURBINA c) LOŽIŠTE d) BRANA 3) DIO TERMOELEKTRANE a) VODENA TURBINA b) PARNA TURBINA c) REVERZNA TURBINA d) TLAČNI VOD 4) VRSTA HE a) PLINSKA b) NUKLEARNA c) REVERZIBILNA d) DIZELSKA 5) PRETVARA MEHANIČKU EN. U ELEKTRIČNU a) ELEKTROMOTOR b) PLINSKA TURBINA c) EL. GENERATOR d) KONDENZATOR 6) PROIZVODI EL. ENERGIJU IZ SUNČEVE ENERGIJE a) EOLSKA ELEKTRANA b) SOLARNA ELEKTRANA c) GEOTERMALNA ELEKTRANA d) TERMOELEKTRANA 7) SMANJUJE DOVEDENI NAPON STRUJE a) GENERATOR b) TRANSFORMATOR c) DALEKOVOD d) ELEKTROMOTOR 8) PREGRAĐUJU RIJEČNI TOK a) BRANE b) JEZERA c) TLAČNI VOD d) STROJARNICA 9) UŽE, STUPOVI I IZOLATORI a) NUKLEARNA ELEKTRANA b) STROJARNICA c) CJEVOVOD d) DALEKOVOD 10) KEMIJSKA REAKCIJA U NE a) FISIJA b) FUZIJA c) OKSIDACIJA d) IZGARANJE

Proizvodnja, prijenos i razdioba el. energije

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti