Brže osmislite bolja predavanja
Kako nastaje humus?, Kako nastaje kompost?, Zašto je tlo potrebno gnojiti?, Koje gnojivo je najbolje? Zašto?, Šta je zelena gnojidba?, Šta sadrže prirodna, a šta vještačka gnojiva?, Šta su pesticidi?, Kaži sve što znaš o prirodnoj zaštiti biljaka., Opiši lanac trovanja., Koje tlo je najplodnije?, Nabroj osnovne grane stočarstva., Šta je govedarstvo?, Šta je svinjogojstvo?, Šta je konjogojstvo?, Šta je peradarstvo?, Kako čovjek ugrožava životinje?, Kako se treba ponašati prema životinjama?, Kako se hrane mesojedi?, Čime se hrane svejedi (svaštojedi)?, Koje životinje ubrajamo u svejede (svaštojede)?, Koje životinje nazivamo biljojedima? Nabroj ih!, Nabroj neke životinje koje žive u vodi, u vodi pored vode i pored vode?, Koje životinje žive u zraku, a koje na tlu?, Šta je ekologija?, Zbog čega tvornice trebaju ugrađivati prečistače i filtere na dimnjake i ispusne cijevi?, Kako treba uništavati štetočine na oranicama, u voćnjacima, vinogradima i vrtovima?, Koja gnojiva treba koristiti umjesto vještačkih?, Zašto je zagađivanje prirode opasno za čovjeka?, Za koga moramo čuvati prirodu?, Šta ti možeš učiniti da bi zaštitio/la okoliš?, Nabroj glavne dijelove biljke., Koji su glavni dijelovi cvijeta?, Nabroj tipove oprašivanja., Nabroj dijelove lista., Koja je uloga stabla?, Koja je uloga kambija?, Kaje biljke imaju jednostavnu građu?, Koje biljke nazivamo biljkama stablašicama?, Koji dijelovi biljke cvjetnice omogućavaju njen rast?, Koji je glavni dio izdanka biljke cvjetnice?, Koje vrste izdanaka postoje?, Šta je korijen i iz čega se razvija?, Opiši unutrašnju građu lista., Kakvi listovi mogu biti?, Šta je disanje?, Šta je cvat?, Kada kažemo da je cvijet jednopolan, a kada dvopolan?, Kako razlikujemo plodove po građi usplođa?, Koja je uloga ploda?.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti