1) Rečenica je: a) skup slova b) skup riječi c) skup slova koji nešto znači d) skup riječi koji nešto znači e) hrpa gluposti 2) Jednostavna rečenica mora imati: a) objekt b) više predikata c) najmanje dva predikata d) subjekt e) jedan predikat f) zarez 3) Složena rečenica uvijek se sastoji od: a) jedne surečenice b) jednog predikata c) više surečenica d) više predikata e) jedne riječi f) više riječi 4) Nezavisnosložena rečenica nastaje: a) povezivanjem b) spontano c) uvrštavanjem d) magično e) sama od sebe f) nizanjem 5) Zavisnosložena rečenica nastaje: a) povezivanjem b) spontano c) uvrštavanjem d) magično e) sama od sebe f) nizanjem 6) Uvrštavanje je postupak kojim se: a) surečenice uključuju u tekst b) jedna riječ uvrštava u drugu riječ c) jedna surečenica uvrštava u drugu na mjesto njezina rečeničnoga dijela d) jedna surečenica uvrštava na top listu svih rečenica uopće 7) Uvrštavanjem nastaje: a) rečenični niz b) nezavisnosložena rečenica c) zavisnosložena rečenica d) nezavisni faktori e) stilsko izražajno sredstvo 8) Ako se na mjesto objekta neke jednostavne rečenice uvrsti cijela surečenica, nastat će: a) izravni objekt b) neizravni objekt c) objekt u genitivu d) objektna rečenica e) nezavisnosložena rečenica f) zavisnosložena rečenica 9) Zavisnosložena rečenica sastoji se od glavne i zavisne surečenice. a) točno b) netočno 10) Glavna surečenica je: a) surečenica u koju se uvrštava b) surečenica koja se uvrštava 11) Zavisna surečenica je: a) surečenica u koju se uvrštava b) surečenica koja se uvrštava 12) Ako priložnu oznaku vremena u jednostavnoj rečenici preobličimo u surečenicu dobit ćemo: a) mjesnu rečenicu b) jednostavnu rečenicu c) glavnu surečenicu d) vremensku rečenicu 13) Koje su od ponuđenih rečenica zavisnosložene? a) sastavna b) suprotna c) subjektna d) vremenska e) zaključna f) atributna 14) Koje su od ponuđenih rečenica nezavisnosložene? a) subjektna b) sastavna c) isključna d) objektna e) atributna f) rastavna 15) Koji je uobičajeni poredak surečenica u zavisnosloženoj rečenici? a) 1. glavna, 2. zavisna b) 1. zavisna, 2. glavna 16) Što je inverzija u zavisnosloženoj rečenici? a) normalni poredak rečenica (1. glavna pa 2. zavisna) b) obrnuti poredak rečenica (1. zavisna pa 2. glavna)

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?