1) Vode tekućice su: a) mora b) rijeke c) bare d) jezera e) potoci f) močvare 2) Koja od ovih voda NIJE stajaćica? a) lokva b) bara c) rijeka d) močvara e) ribnjak f) jezero 3) Označi biljke  koje NE žive u vodama stajaćicama, nego u morima. a) lopoč b) krocanj c) lokvanj d) morska trava e) vodena kuga f) koralj 4) Koje biljke žive uz vode stajaćice? a) rogoz b) maslina c) lavanda d) blitva e) trska f) šaš 5) Koja od navedenih životinja NE živi u vodama stajaćicama već samo u bistrim gorskim potocima? a) šaran b) som c) pastrva d) bjelouška e) barska kornjača f) vodeni pauk 6) Izaberi biljke koje  najčešće rastu uz vode tekućice. a) vrba b) smokva c) topola d) joha e) kadulja f) smreka 7) Dvije životinje koje žive uz vode tekućice su: a) divlja svinja b) dabar c) magarac d) zubatac e) vidra f) ris 8) Vodu tekućicu koja ponire, djelomično teče površinom, a dijelom ispod površine nazivamo: a) potočić b) mala rijeka c) rijeka koja nestaje d) ponornica e) ponirnica f) podmornica 9) Rijeka ponornica u našem zavičaju je: a) Sava b) Drava c) Dunav d) Pazinčica e) Vltava f) Mura 10) Najveće jezero u RH i jezero na otoku Cresu dijele isto ime. Oba se zovu: a) Veliko jezero b) Vransko jezero c) Omladinsko jezero d) Brtonigla e) Jarun f) Lokvarsko jezero

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?