Brže osmislite bolja predavanja
1) Izračunaj površinu pravokutnika ako je zadano: a=80cm i b=60cm. a) 4 800 cm2 b) 1 500 cm2 c) 2 380 cm2 2) Dvorište je dugačko 40 metara, a široko 3 metra. Koliko metara žičane ograde treba kupiti da se ogradi dvorište? a) 90 m b) 120 m c) 86 m 3) Izračunaj opseg pravokutnika kojemu su duljine stranica: a=7cm i b=5cm. a) 12 cm b) 24 cm c) 35 cm 4) Nogometno igralište ima duljine susjednih stranica 55m i 21m. Koliki je opseg tog nogometnog igrališta? Kolika je površina tog nogometnog igrališta? a) O=152 m, P=1 155 m2 b) O=86 m, P= 1 340 m2 c) O=134 m, P=1 200 m2

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti