Brže osmislite bolja predavanja
1) Koja je rečenica točno napisana: a) Stanovnici Splita zovu se splićani. b) Stanovnici Splita zovu se Splićani. 2) Umanjenica od riječi dječak glasi: a) dječačič b) djećaćić c) dječačić 3) Množina od imenice cvijet glasi: a) cvijetovi b) cvjetovi 4) Imenica grla je muškog roda u množini. a) DA b) NE 5) Pokrata za Osnovna škola je: a) oš b) OŠ c) oš. 6) Koja je rečenica točno napisana? a) Službeni jezik u RH je hrvatski jezik. b) Službeni jezik u RH je Hrvatski jezik. 7) Kratica za kilogram je: a) kg. b) kg c) KG 8) Odredi rod i broj imenici djeca: a) muški rod, jednina b) ženski rod, množina c) srednji rod, množina 9) Igrali smo se cijelo popodne na igralištu. Ova je rečenica napisana u... a) prošlom vremenu b) sadašnjem vremenu c) budućem vremenu 10) Opisni pridjevi kazuju kakvo je što. a) DA b) NE 11) Vidjeli smo glavni dubrovački trg. - Riječ dubrovački je... a) opisni pridjev b) posvojni pridjev c) glagol 12) Sljedeći tjedan ćemo ići na ekskurziju. - Ova je rečenica napisana u: a) prošlom vremenu b) budućem vremenu c) sadašnjem vremenu 13) Glagoli su vrsta riječi koji nam kazuju tko što radi ili što se događa. a) DA b) NE 14) Pridjevi stoje uz: a) glagole b) imenice c) neku drugu vrstu riječi 15) Od imenice spavanje načini glagol: a) pospan b) spava 16) Odredi rod i broj imenici djeca: a) srednji rod, jednina b) srednji rod, množina c) muški rod, množina 17) Odredi rod i broj imenici prozor: a) muški rod, množina b) srednji rod, jednina c) muški rod, jednina 18) Preoblikuj imenicu Split u posvojni pridjev: a) Splitski b) splitski 19) Po rodu, imenice mogu biti muškog, ženskog i srednjeg roda. a) DA b) NE 20) Preobliku imenicu ljepota u opisni pridjev: a) lijep b) ljep

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti