Brže osmislite bolja predavanja
1) Podunavske države JI Europe su a) Bugarska b) BIH c) Rumunjska d) Makedonija e) Srbija 2) Dominantna religija ove regije je a) Katolička b) Pravoslavna c) Islam d) Grkokatolička 3) Kontinentalne države Ji Europe su a) Srbija b) Makedonija c) BIH d) Crna Gora e) Kosovo 4) Najveći poluotok dobio je ime po planini a) Rodopi b) Balkan c) Dinaridi 5) Većina stanovništa pripada a) Slavenima b) Romanima c) Germanima 6) Najmnogoljudnija država je a) Srbija b) Bugarska c) Rumunjska d) Makedonija 7) Uljez među glavnim gradovima je a) Skopje b) Subotica c) Sofija d) Sarajevo 8) Konstitutivni narodi BIH su a) Makedonci b) Srbi c) Hrvati d) Crnogorci e) Bošnjaci 9) Granice BIH određene su a) Daytonskim sporazumom b) Sarajevskim sporazumom c) Zagrebačkim sporazumom 10) Sarajevo se nalazi na a) Bosni b) Neretvi c) Miljacki d) Vrbasu 11) Simbol 14. ZOI u Sarajevu iz 1984. je a) Vučko b) Zeko c) Risko d) Medvjed 12) Središte Hercegovine je a) Konjic b) Tomislavgrad c) Livno d) Mostar 13) U okolici Tuzle bogata su nalazišta a) Olova b) Lignita c) Kamene soli  d) Boksit 14) Gradska jezgra Sarajeva zove se   a) Koševo b) Grbavica c) Baščaršija 15) Granična rijeka BiH nije a) Drina b) Una c) Sava d) Rama 16) Najpoznatije svetište u BIH je a) Međugore b) Međimurje c) Međugorje d) Maglaj 17) Turistička destinacija Sv Stefan nalazi se u a) Srbiji b) Makedoniji c) Crnoj Gori d) Bugarskoj 18) Najdublji europski kanjon 1300 m napravila je rijeka a) Drina b) Dunav c) Tara d) Pliva 19) Bokelji su hrvatska nacionalna manjina u a) Srbiji b) Makedoniji c) BIH d) Crnoj Gori 20) Prometno važna makedonska rijeka je a) Struma b) Marica c) Vardar d) Ibra 21) Najmlađa europska država nastala je  a) 2008. b) 2003. c) 2010. d) 2012. 22) Nabrojnija nacionala manjina u Makedoniji su a) Srbi b) Grci c) Albanci d) Crnogorci 23) Najsjevernija regija Srbije je a) Posavina b) Vojvodina c) Šumadija 24) Grad u Srbiji poznat po automobilskoj industriji a) Kragujevac b) Niš c) Kraljevo d) Beograd 25) Najveći svjetski izvoznik malina je a) Rumunjska b) Srbija c) Bugarska d) Makedonija 26) Na ušću Save je grad a) Bukurešt b) Sofija c) Novi Sad d) Beograd 27) Raspadom SFR Jugoslavije nije nastala  a) Kosovo b) BIH c) Slovenija d) Makedonija 28) Službeni naziv Makedonije je republika a) Istočna Makedonija b) Južna Makedonija c) Sjeverna Makedonija 29) Jezero koje se ne nalazi u Makedoniji je a) Dorjansko b) Ohridsko c) Skadarsko 30) Zbog bogate kulturne baštine pravoslavnim Jeruzalemom nazivamo grad a) Štip b) Bitolu c) Ohrid 31) Zbog oko 2000 endemskih vrsta naziv muzej živih fosila nosi jezero a) Ohrid b) Crno jezero c) Prespansko 32) Oko grada Ploestija se nalaze nalazišta a) Ugljena b) Olova c) Zlata d) Nafte 33) Najnaseljeniji dio Rumunjske je a) Transilvanija b) Vlaška nizina c) Moldavska 34) Dio Bugarske južno od Stare planine poznat je po uzgoju a) Riže b) Ruže c) Krumpira d) Lana 35) Velik broj muslimana ima u državama a) Bugarska b) Rumunjska c) BIH d) Kosovo e) Srbija

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti