Brže osmislite bolja predavanja
1) Obujam je prostor što ga zauzima: a) neki geometrijski lik b) neko tijelo c) neka tekućina 2) 4 dm3 = ____________ cm3 a) 40 000 cm3 b) 400 000 cm3 c) 4 000 cm3 d) 40 cm3 3) 1 cm3 čitamo: a) 1 kubični centimetar b) 1 kvadratni centimetar c) 1 centimetar na tri 4) Površina kvadrata jednaka je: a) zbroju duljina stranica a b) umnošku duljine stranice sa samom sobom c) umnošku duljina stranica a i b 5) 1 dm2 = __________cm2 a) 10 cm2 b) 100 cm2 c) 1 000 cm2 d) 10 000 cm2 6) 5 m2 = ____________cm2 a) 5 000 cm2 b) 50 000 cm2 c) 500 000 cm2 7) 100 dm2 = ___________m2 a) 10 m2 b) 1 m2 8) Opseg kvadrata je umnožak duljina svih njegovih stranica. a) DA b) NE 9) Formula za opseg pravokutnika glasi: a) O = a•b b) O = a•a c) O=2•(a+b) 10) 38 dm2 = _________ cm2 a) 38 000 cm2 b) 3 800 cm2 c) 380 cm2 11) Kocka je kvadar koji ima sve bridove jednake duljine. a) DA b) NE 12) Kvadar je geometrijski lik. a) DA b) NE 13) Kocka i kvadar imaju: a) 8 vrhova i 12 bridova b) 4 vrha i 16 bridova c) 8 vrhova i 16 bridova 14) Kocka i kvadar imaju 6 strana. a) DA b) NE 15) Kada računamo obujam kocke tada zapravo računamo njezinu: a) duljinu, širinu i daljinu b) duljinu, širinu i visinu c) duljinu i širinu 16) 5 m3 = ________________ dm3 a) 50 dm3 b) 5 000 dm3 c) 50 000 dm3 17) 3 000 cm3 = ___________ dm3 a) 300 dm3 b) 30 dm3 c) 3 dm3 18) 1 m3 = __________________ cm3 a) 100 000  cm3 b) 1 000 000 cm3 c) 10 000 cm3 19) Formula za obujam kocke glasi: a) V=a•a b) O=a•a•a c) V=a•a•a 20) 12 000 dm3 = _____________ m3 a) 120 m3 b) 12 m3 c) 1 200 m3

Opseg, površina, volumen, mjerne jedinice

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti