Brže osmislite bolja predavanja
1) Džul je mjerna jedinica za rad i energiju, nazvana po Jamesu P. Jouleu. a) Da b) Ne 2) Vodno kolo pretvara energiju vodenog toka u mehaničku energiju za obavljanje određenog rada ( npr. mljevenje žita ). a) Ne b) Da 3) Površinski kopneni dio Zemlje iznosi 29%, a vodeni 71%. Zbog toga se Zemlja naziva i: a) Smeđi planet b) Žuti planet c) Plavi planet 4) Turbine pretvaraju energiju vode u mehaničku energiju. a) Da b) Ne 5) Hidroelektrane su postrojenja za proizvodnju: a) Sunčeve energije b) Toplinske energije c) Električne energije 6) Plimu i oseku mora uzrokuje: a) Vjetar b) Djelovanje privlačne sile Zemlje i Mjeseca. c) Tankeri koji plove morima 7) Valovi nastaju zbog: a) Gibanja zračne mase, odnosno vjetra b) Izmjene noći i dana c) Temperature mora 8) Generator pretvara mehaničku energiju u električnu. a) Da b) Ne 9) Električnu energiju možemo proizvesti pomoću: a) Plime i oseke b) Valova c) Morskih struja

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti