1) PROSTOR KOJI NAS OKRUŽUJE ZOVE SE... a) PARK b) DOM  c) OKOLIŠ 2) ŽIVOTINJE I LJUDI VOLE... a) b) 3) TKO ONEČIŠĆUJE OKOLIŠ? a) b) c) 4) OTPAD IZ ULICE ODVOZI KAMION. a) TOČNO b) NETOČNO 5) OTPAD TREBA RAZVRSTAVATI... a) TOČNO b) NETOČNO 6) KAKO RAZVRSTAVAMO OTPAD (SMEĆE)?  a) b) c) 7) SPREMNIK ZA PAPIR ... a) b) c) 8) SPREMNIK ZA STAKLO... a) b) c) 9) SPREMNIK ZA PLASTIKU ... a) b) c) 10) PAPIR SMIJEMO BACATI U PRIRODU. a) DA  b) NE 11) KOJU JE VREĆICU NAJBOLJE KORISTITI ZA KUPOVINU? a) b) c) 12) ZNATE LI TKO SLAVI ROĐENDAN 22. travnja? a) PLANETA ZEMLJA b) GRAD NOVA GRADIŠKA c) OSNOVNA ŠKOLA MATO LOVRAK 13) OTPAD TREBAMO PONOVNO ISKORISTITI (RECIKLIRATI) ... a) DA b) NE 14) KAKO MOŽEMO SAČUVATI NAŠU ZEMLJU ..... a) RECIKLIRATI OTPAD b) POSADITI BILJKU c) ŠTEDI STRUJU d) BACAJ OTPAD U KONTENJERE e) NE ZAGAĐUJ VODU, ZRAK I TLO f) OTPAD BACAMO U POTOKE. 15) PAPIR SE PRAVI OD ... a) DRVO  b) VODA c) ZEMLJE

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?