Brže osmislite bolja predavanja
1) Živu prirodu čine: a) Biljke b) Životinje c) Zrak d) Voda e) Ljudi f) Tlo 2) Neživu prirodu čine: a) Zrak b) Voda c) Životinje d) Tlo e) Ljudi f) Mjesec 3) Živu i neživu prirodu povezuju: a) Tvari b) Zrak c) Životinje d) Biljke e) Voda f) Ljudi 4) Svim životinjama potrebna je: a) Voda b) Zrak c) Svijetlost d) Toplina e) Hrana f) Tlo 5) Sunce živoj prirodi daje: a) Svijetlost b) Toplinu c) Zrak d) Vodu 6) U zraku najviše ima: a) Kisika b) Ugljikovog dioksida c) Dušika 7) Smjesa dima i magle je: a) Smog b) Plin 8) Biljožderi su: a) Zec b) Svinja c) Srna d) Krava e) Jež f) Koza 9) Mesožderi su: a) Vuk b) Konj c) Lisica d) Orao e) Medvijed f) Koza 10) Svežderi su: a) Medvijed b) Lisica c) Orao d) Svinja e) Jež f) Zec 11) Listopada drveća su: a) Hrast b) Bukva c) Jela d) Bor 12) Vazdazelena drveća su: a) Jela b) Smreka c) Bukva d) Bor 13) Najpoznatiji školjkaš je: a) Plemenita periska b) Dagnja 14) Nacionalnih parkova u RH ima: a) 8 b) 10 c) 11 15) Parkova prirode u RH ima: a) 11 b) 10 c) 6

Pitanja za 4 razred osnovne škole.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti