1) Koja vrsta rime ima oblik abab? a) parna b) ukrštena c) obgrljena 2) Shakespeareov sonet sadrži 2 katrena i 2 terceta. a) točno b) netočno 3) Tko je napisao pjesmu Seh-duš dan? a) Antun Gustav Matoš b) Dobriša Cesarić c) Vladimir Nazor d) August Šenoa 4) Izbaci uljeza među pjesmama (pomoć: gledaj autore). a) Pjesma mrtvog pjesnika b) Hrvatski jezik c) Naš grad d) Cvrčak e) Zvonimirova lađa f) Moj heksametar 5) Vladimir Nazor je stvarao u fazi hrvatske moderne. a) točno b) netočno 6) Što od navedenog nije tradicionalni lirski oblik? a) himna b) epitaf c) elegija d) eufemizam e) epigram 7) Što se izražava u ditirambu? a) tuga, bol i žalost b) oduševljenje prirodom i životnim radostima c) čovjekov odnos prema životu i sudbini d) slava nekome vrijednom poštovanja 8) Odredi vrstu pjesničke slike: „Jer knjiga ta, što držiš je u ruci" a) vizualna b) auditivna c) gustativna d) taktilna e) olfaktivna 9) Odredi stilsku figuru: „I nema ga mjesec, i nema ga dva/I zima je već/I sniježi" a) anadiploza b) asindeton c) polisindeton d) ništa od navedenog 10) Odredi stilsku figuru: „Čujem u snu/Sanjam u snu/Vidim u snu" a) anafora b) anadiploza c) simploka d) ništa od navedenog 11) Kako se zove figura u kojoj se jedna riječ prenosi u sljedeći stih? a) prijenos b) prebacivanje c) opkoračenje d) elipsa 12) Odredi figuru u rečenici: Hrvatska je dočekala pobjednike. a) metonimija b) metafora c) nijedno od navedenog 13) Kako se zove figura u kojoj se neka riječ zamjenjuje blažim izrazom? a) paradoks b) alegorija c) oksimoron d) eufemizam 14) Odredi figuru u izrazu: živi mrtvac. a) ironija b) oksimoron c) paradoks d) sarkazam 15) Kako se zove figura u kojoj je ujedinjeno više pjesničkih slika? a) sinestezija b) simploka c) oksimoron d) alegorija 16) Apostrofirati znači obratiti se nekome. a) točno b) netočno 17) Odredi figuru: „I nema sestre ni brata/I nema oca ni majke/I nema drage ni druga" (odaberi dva odgovora) a) anafora b) gradacija c) antiteza d) litota 18) Odredi figuru u rečenici: To je neistina. a) litota b) eufemizam c) metafora d) sinegdoha 19) Pjesma Notturno autora Dobriše Cesarića je alegorija za njegovo umiranje. a) točno b) netočno 20) Izbaci uljeza. a) inverzija b) asindeton c) paradoks d) retoričko pitanje e) opkoračenje

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?