Brže osmislite bolja predavanja
1) Kako se zove prva hrvatska tiskana zbirka pjesama? a) Davidias b) Zbornik Nikše Ranjine c) Elegiarum et carminum libri tres d) Judita 2) Tko je objavio prvu hrvatsku tiskanu zbirku pjesama? a) Juraj Šižgorić b) Antun Vrančić c) Marko Marulić d) Ivan Česmički 3) Gdje je objavljena prva hrvatska tiskana zbirka pjesama a) U Senju b) U Mletcima c) U Kosinju d) u Rimu e) u Rijeci f) U Pazinu 4) Kako se zove najpoznatija elegija Jurja Šižgorića? a) U smrt Majke Barbare b) O smještaju Ilirije i o gradu Šibeniku c) Epistolae d) Elegija o pustošenju Šibenskoga polja 5) Što je po književnoj vrsti U smrt majke Barbare? a) elegija b) epitaf c) ditiramb d) ep e) oda 6) Po uzoru na koje razdoblje nastaju humanističke elegije a) renesansa b) barok c) antika d) srednji vijek 7) Kako se zove hrvatski humanist koji je u putopisima opisao svoje putovanje u Carigrad? a) Ivan Česmički b) Ivan Vitez od Sredne c) Antun Vrančić d) Marko Marulić 8) Kako se zove najpoznatije Marulićevo latinsko djelo u kojem se zalaže za uzoran kršćanski život? a) Davidijada/Davidias b) Judita c) Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca d) Evanđelistar 9) Koji je hrvatski pisac napisao djelo na latinskom jeziku koje je postalo prvim bestselerom? a) Marko Marulić b) Mikša Pelegrinović c) Juraj Šižgorić d) Mavro Vetranović 10) Odakle je Marko Marulić preuzeo građu za pisanje Davidijade a) Iz Odiseje b) Iz Biblije c) Iz Eneide d) iz Ilijade 11) Koje je godine Marko Marulić napisao Juditu? a) 1501. b) 1505. c) 1551. d) 1515. 12) Koje je godine tiskana Judita? a) 1501. b) 1502. c) 1521. d) 1522. 13) Od koliko se pjevanja sastoji Judita? a) tri b) četiri c) pet d) šest 14) Kojoj vrsti epa pripada Judita? a) povijesni ep b) biblijsko-vergilijanski ep c) filozofski ep d) romantički ep 15) Kako se zove Marulićev ep na latinskom jeziku? a) Davidias b) Davidiadas c) David d) Davidius 16) Kako se zove Marulićev ep na hrvatskom jeziku? a) Davidijada b) Evanđelistar c) Osman d) Molitva suprotiva Turkom 17) Koje je Marulićevo djelo temelj moralne teologije? a) Judita b) Evanđelistar c) Davidijada d) Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca 18) Kojim izrazom objašnjavamo mjesto Marka Marulića u hrvatskoj književnosti? a) poeta laureatus b) otac hrvatske književnosti c) pjesnik jednostavnog izraza 19) Gdje je rođen Marko Marulić? a) U Splitu b) U Dubrovniku c) U Rimu d) U Zadru 20) Kako se zove asirski vojskovođa iz Marulićeva epa koji je odlučio uništiti Betuliju? a) Akior b) Arfaksad c) Holoferno d) Manases 21) Kako se zove najpoznatija elegija Ivana Česmičkoga? a) U smrt majke Barbare b) Molitva suprotiva Turkom c) Elegija o pustošenju Šibenskoga polja d) Epistolae 22) Kako se zove Marulićev spjev za koji je građu uzeo iz Biblije? a) Judita b) Suzana c) Davidijada d) Molitva suprotiva Turkom 23) Tko je autor djela O smještaju ilirije i o gradu Šibeniku? a) Ivan Česmički b) Juraj Šižgorić c) Antun Vrančić d) Matija Vlačić Ilirik

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti