1) Derivacija funkcije f(x)=2x a) f'(x)=2 b) f'(x)=0 c) f'(x)=2x 2) Minimum funkcije je a) točka u kojoj derivacija ima najveću vrijednost b) točka u kojoj derivacija ima najmanju vrijednost c) točka u kojoj funkcija ima najmanju vrijednost 3) Derivacija funkcije f(x)=3x 2 a) f'(x)=6 b) f'(x)=6x c) f'(x)=3x 4) Derivacija funkcije f(x)=0.5x 2 a) f'(x)=2x b) f'(x)=0.5x c) f'(x)=x 5) Derivacija funkcije f(x)=3x2-4x je a) f'(x)=6x-4 b) f'(x)=6x c) f'(x)=6 6) Derivacija funkcije f(x)=cosx2 a) f'(x)=-2sinx2 b) f'(x)=-2xsinx2 c) f'(x)=-xsinx2 7) Pravac okomit na tangentu je a) normala b) asimptota c) horizontala 8) Koeficijent smjera tangente na graf funkcije f(x)=3x2 u točki x=1. a) 0 b) 6 c) 1 9) Interval monotonosti funkcije je a) interval na kojem je funkcija konkavna ili konveksna b) interval u kojem se nalazi stacionarna točka c) interval na kojem je funkcija rastuća ili padajuća 10) Koeficijent smjera tangente na graf funkcije f(x)=0.5x2 u točki x=1. a) 0.5 b) 1 c) -1 11) Koeficijent smjera normale na graf funkcije f(x)=x2 u točki x=1. a) 0.5 b) -0.5 c) 1 12) Ako funkcija do stacionarne točke pada, a nakon nje raste, onda je ta točka a) minimum b) točka pregiba c) maksimum 13) Derivacija funkcije f(x)=4x+4 u točki s apscisom x=2 jednaka je  a) 8 b) 12 c) 4 14) Nultočka je točka u kojoj je  a) derivacija jednaka nuli b) funkcija jednaka nuli c) funkcija konstantna 15) Ako je f'<0 na nekom intervalu, onda je funkcija na tom intervalu a) konkavna b) rastuća c) padajuća 16) Ako je f''>0 na nekom intervalu, onda je funkcija na tom intervalu a) konkavna b) konveksna c) monotona 17) Ako je f''(x0 )=0, onda funkcija u točki s apscisom x0 ima  a) stacionarnu točku b) maksimum c) točku pregiba 18) Ako je funkcija f(x) konkavna na nekom intervalu, onda je  a) f''(x)=0 za svaki x iz tog intervala. b) f''(x)<0 za svaki x iz tog intervala. c) f''(x)>0 za svaki x iz tog intervala. 19) Ako je f'(x0 )=0, onda funkcija u točki s apscisom x0 ima  a) točku pregiba b) nultočku c) stacionarnu točku 20) Koeficijent smjera tangente na graf funkcije f(x)=-3x2 u točki x=1. a) 1 b) -6 c) 6

Derivacija, tangenta, stacionarne, monotonost, konkavnost/konveksnost

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?