Brže osmislite bolja predavanja
1) Što je aliteracija? a) ponavljanje istih suglasnika b) ponavljanje brojeva c) ponavljanje samoglasnika 2) Što je onomatopeja? a) oponašanje zvuka životinja b) oponašanje zvuka iz prirode c) oponašanje čovjeka 3) Epiteti su: a) pridjevi b) imenice c) glagoli 4) Pjesmu Tvoja staza napisao je: a) August Šenoa b) Ratko Zvrko c) Tito Bilooavlović 5) Rima (a b a b) naziva se: a) parna rima b) obgrljena rima c) ukrštena rima 6) Pjesničke sliku su:(više točnih odgovora) a) vizualna b) sniježna c) rima d) "U daljini šušti stara voćka" e) olfaktivna f) gustativna 7) Imenice,pridjevi,glagoli,brojevi,zamjenice su: a) glagoli b) promjenjive riječi c) nepromjenjive riječi

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti