četvrtinka - Kako nazivamo notu koja traje jednu dobu?, polovinka - Kako nazivamo notu koja traje dvije dobe?, gključ - Koji je drugi naziv za violinski ključ? (upiši slova bez razmaka), glasno - Što znači forte?, tiho - Kako prevodimo oznaku za dinamiku piano?, fis-cis - Koje predznake ima D-dur ljestvica? (upiši bez razmaka), povisilica - Kako se zove znak kojim povisujemo notu?, fključ - Koji je drugi naziv za bas ključ? (upiši slova bez razmaka), C-dur - Koji dur tonalitet nema predznake?, predtakt - Kako zovemo nepotpuni takt koji ima jednu jednu ili više dobu?, uzmah - Kako zovemo nepotpuni takt koji ima manje od jedne dobe?, ton-g - Koji je V.stupanj (5.ton) C-dura? (odgovori sa ton-), ton-c - Koji je I.stupanj (1.ton) C-dura?(odgovori sa ton-), ton-a - Koji je V.stupanj (5.ton) D-dura?(odgovori sa ton-), ton-d - Koji je I.stupanj (1.ton) D-dura?(odgovori sa ton-), ton-h - Koji je VII.stupanj (7.ton) C-dura?(odgovori sa ton-), ton-cis - Koji je VII.stupanj (7.ton) D-dura?(odgovori sa ton-), ton-e - Koji je III.stupanj (3.ton) C-dura?(odgovori sa ton-), tempo - Adagio je oznaka za, dinamiku - Decresendo je oznaka za, ton-f - U bas ključu, na trećoj crti nalazi se (odgovori sa ton-), ton-c1 - U bas ključu,na prvoj pomoćnoj crti iznad crtovlja, nalazi se ton (odgovori sa ton-),

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?