Brže osmislite bolja predavanja
1) Koja nota traje jednu dobu? a) osminka b) polovinka c) cijela nota d) šesnaestinka e) četvrtinama pauza f) četvrtinka 2) Kako se izgovara ritamskim slogom četvrtinka? a) ne izgovara se b) Ta c) Ta-a d) Ta e) Ta-a-a f) Ta 3) Koja nota traje dvije dobe? a) Osminka b) Polovinka c) Četvrtinka d) Polovinka e) Cijela nota f) Policijska pauza 4) Kako se ritamskim slogovima izgovara polovinka? a) Ta-te b) Ta-a c) Ne izgovara se d) Ta-a e) Ta-fa-te-fe f) T-a 5) Koja nota traje tri dobe? a) Polovinka b) Četvrtinka c) Osminka d) Cijela nota e) Polovinka s točkom f) Policijska pauza s točkom 6) Koliko doba u taktu imamo u dvodobnoj mjeri?  a) Tri b) Pet c) Sedam d) Četiri e) Jednu f) Dvije 7) Koji ples je pisan u dvodobnoj mjeri? a) Kazačok b) Valcer c) Polka d) Polka e) Valcer f) Marš 8) Koliko traju dvije osminke? a) Jednu i pol dobu b) Dvije c) Tri d) Pet e) Sedam f) Jednu 9) Kako se ritamskim imenima izgovaraju dvije osminke? a) Ta-fa-te-fe b) Ta -te c) Ta-te d) Ta e) Ta-a f) Ta-te 10) Koliko doba imamo u taktu u tročetvrtinskoj mjeri? a) Tri b) Dvije c) Tri d) Četiri e) Tri f) Jednu 11) Koliko doba imamo u taktu u dvočetvrtinskoj mjeri? a) Jednu b) Dvije c) Tri d) Dvije e) Četiri f) Tri 12) Koji ples je skladan u trodobnoj mjeri? a) Valcer b) Poloneza c) Polka d) Valcer e) Drmeš f) Kolo 13) Dinamika je..... a) Glasnoća b) Jasnoća c) Brzina d) Dobar kolač od čokolade e) Glasnoća f) Glasnoća 14) Tempo je..... a) Brzina b) Jelo od krumpira c) Daljina d) Brzina e) Sporina f) Temperatura 15) Osnovna podjela tempa je: a) Slatki i slani b) Kiseli i gorki c) Polagani, umjereni i brzi d) Polagani,umjereni i brzi e) Tihi, srednje tihi i glasni f) Jaki i slabi 16) Oznaka f u glazbi je: a) Figaro b) Forte c) Filipini d) Flauta e) Forte f) Forte 17) Oznaka p u glazbi je: a) Piano b) Pianino c) Pijano d) Piano e) Pariz f) Polovinka

TEORIJA: GLAZBA 1 - IRENA GUŠTIN

autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti