1) Što je RELJEF? a) Sve neravnine u mojoj okolici. b) Sve ravnine u mojoj okolici. c) Sve ravnine i neravnine na zemljinoj površini. 2) Što je NADMORSKA VISINA? a) Visina na moru. b) Visina koja označava visinu zgrade ili kuće. c) Visina iznad rijeka i potoka. d) Visina mjerenja od razine mora. e) Visina tornjeva i spomenika. 3) Kako nazivamo tri izgleda reljefa u Hrvatskoj? a) Morski, gorski i šumski. b) Ravničarski, visoki i niski. c) Riječni, potočni i planinski. d) Sniježni, kišni i magloviti. e) Nizinski, gorski i primorski. f) Slavonski, dalmatinski i zagrebački. 4) Kako nazivamo najnižu uzvisinu? a) Gora. b) Brdo. c) Brežuljak. d) Planina. 5) Kako nazivamo najvišu uzvisinu? a) Brežuljak. b) Sljeme. c) Brdo. d) Planina. e) Gora. 6) Koji je točan redoslijed uzvisina od najniže do najviše? a) Gora, Brežuljak, Brdo, Planina. b) Gora, Brdo, Brežuljak, Planina. c) Brdo, Brežuljak, Gora, Planina. d) Brdo, Brežuljak, Planina, Gora. e) Brežuljak, Brdo, Gora, Planina. f) Brežuljak, Gora, Brdo, Planina. 7) Koja je najviša planina u Hrvatskoj? a) Plješivica. b) Biokovo. c) Medvednica. d) Velebit. e) Klek. f) Dinara 8) Što je NIZINA? a) Sve što je niže od gore. b) Sve što je niže od planine. c) Ravničarski prostor ispod 200 metara nadmorske visine. 9) Kako dijelimo sve KOPNENE VODE? a) Potoci i mora. b) Voda iz slavine i voda iz bunara. c) Jezera i lokve. d) Tekućice ili stajaćice te more. e) Vode s mjehurićima i vode bez mjehurića. f) Bare, lokvice i rijeke. 10) Što ima svaka TEKUĆICA? a) Početak, obalu i bunar. b) Izvor, korito, lijevu i desnu obalu, ušće. c) Vodu, ušće i vodopad. 11) Što je IZVOR? a) Mjesto gdje se dolazi na početak jezera. b) Mjesto gdje dolazi rijeka. c) Mjesto gdje tekućica izvire iz zemlje. d) Mjesto gdje stajaćica pada niz planinu. 12) Što je KORITO? a) Šumski puteljak. b) Životinjska nastamba. c) Udubljenje u zemlji kojim teče tekućica. 13) Što je UŠĆE? a) Mjesto gdje stajaćica ide uzvodno. b) Mjesto gdje more utječe u bunar. c) Mjesto gdje jedna tekućica utječe u drugu tekućicu, stajačicu ili u more. 14) Kako odrediti lijevu i desnu obalu tekućice? a) Okreni se uzvodno (ušće ti je iza leđa). Lijevo ti je lijeva obala, a desno desna obala. b) Okreni se nizvodno (izvor ti je iza leđa). Lijevo ti je lijeva obala, a desno desna obala. 15) Što je OBALA na moru? a) Obala je brežuljak na otoku. b) Obala je najviši dio poluotoka. c) Obala je dio kopna uz more. 16) Što je ZALJEV? a) Zaljev je dio kopna uz poluotok. b) Zaljev je dio kopna uz otok. c) Zaljev je dio mora koje se duboko uvuklo u kopno i tu je more okruženo kopnom s tri strane. 17) Što je POLUOTOK? a) Poluotok je dio otoka. b) Poluotok je polovica otoka. c) Poluotok je dio kopna koje je s tri strane okruženo morem. 18) Što je OTOK? a) Otok je dio mora uz kopno. b) Otok je dio kopna koje je sa svih strana okruženo morem. 19) Zašto je more plavo? a) Zato jer u njemu ima puno plave ribe. b) Zato jer u njemu ima plavih morskih trava. c) Zato jer se plave zrake odbijaju od površine mora prema našem oku i zato more vidimo plavo. 20) Koje prostorne vidike vidimo oko sebe? a) Crkve, zgrade i drveće. b) Sportski tereni, parkovi i šetnice. c) Nizine, vode, i uzvisine. 21) Kako dijelimo prostore pri ORIJENTACIJI? a) Niske i visoke prostore. b) Stambene i poslovne prostore. c) Zatvorene (unutarnje) i otvorene (vanjske) prostore, 22) Što je ORIJENTACIJA? a) Put kući. b) Put do škole. c) Put na rođendan. d) Snalaženje u prostoru. 23) Što znači ORIJENTIRATI SE? a) Vratiti se nazad. b) Otići u školu. c) Pronaći trgovinu. d) Odrediti glavne strane svijeta u odnosu na mjesto na kojem se nalaziš. 24) Što je STAJALIŠTE? a) Mjesto na kojem se možemo popeti na drvo. b) Mjesto na kojem možemo ući u more. c) Mjesto na kojem se nalaziš (stojiš). 25) Što je OBZOR (HORIZONT)? a) Kada je sunce iznad glave. b) Kada vidimo mjesec. c) Prostor koji vidiš sa stajališta. 26) Ako je stajalište na višoj razini tada je obzor? a) Uži. b) Viši. c) Niži. d) Širi. 27) Koliko ima glavnih strana svijeta? a) 3 b) 2 c) 1 d) 5 e) 4 f) 8 28) Koje su glavne strane svijeta? a) Sjevero-istok, jug, zapad, istok. b) Sjever, jug, jugo-zapad, istok. c) Sjever, jug, istok, zapad. 29) Koliko ima sporednih strana svijeta? a) 2 b) 3 c) 4 d) 1 e) 8 f) 6 30) Gdje se nalazi sporedna strana svijeta? a) Iza Sjevera. b) Iza Zapada. c) Iza Juga. d) Iza Istoka. e) Između dvije glavne svijeta. 31) Koje su kratice GLAVNIH strana svijeta? a) SI-JI-SZ-JZ. b) S-J-Z-I. 32) Koja je strana svijeta između juga i zapada? a) Sjevero-zapad. b) Jugo-zapad. 33) Koja je sporedna strana svijeta nasuprot jugo-istoka? a) Sjevero-istok. b) Sjevero-zapad. 34) Koja je sporedna strana svijeta nasuprot jugo-zapada? a) Sjevero-zapad. b) Sjevero-istok. 35) Što ti može umanjiti preglednost obzora (horizonta)? a) Sjever. b) Rijeka. c) Sunce. d) Prirodni oblici (brda, gora, planine) e) Građevine (zgrade). f) Vremenske prilike (magla, guste padaline). 36) Kako se možemo orijentirati? a) Pomoću životinja. b) Pomoću znakova u prirodi, kompasa i mobilne tehnologije. c) Pomoću semafora. 37) Da bi odredili glavne strane svijeta što moramo znati? a) Gdje je izvor tekućice. b) Gdje raste borova šuma. c) Moramo znati bar jednu stranu svijeta. 38) Koja je početna strana svijeta? a) Jug. b) Zapad. c) Istok. d) Sjever. 39) Na kojoj strani svijeta zalazi sunce? a) Istok. b) Jug. c) Zapad. d) Sjever. 40) Na kojoj strani svijeta izlazi sunce? a) Sjever. b) Zapad. c) Istok. d) Jug. 41) Na kojoj strani svijeta se sunce nikada ne nalazi. a) Jug. b) Sjever. c) Istok. d) Zapad. 42) Da li se možemo orijentirati pomoću sunca? a) Ne možemo. b) Možemo, ali samo za vedroga vremena. 43) Gdje je sunce u podne? a) Kraj oblaka. b) Iza oblaka. c) Na najvišoj točki neba. 44) Da li se možemo orijentirati pomoću snijega? a) Ne možemo jer snijeg uvijek pada na južnu stranu krova. b) Možemo jer snijeg se dulje zadržava na sjevernoj strani brijega ili krova. 45) Da li se možemo orijentirati pomoću drveća? a) Ne možemo jer drveće ne zna gdje je sjever. b) Možemo po panjevima jer imaju godove koji su gušći na sjevernoj strani. c) Možemo po krošnjama jer su krošnje bujnije na južnoj strani. 46) Što je KOMPAS? a) To je sprava za mjerenje nadmorske visine. b) To je sprava za mjerenje temperature zraka. c) To je sprava za mjerenje vlage u zraku? d) To je sprava kojom se orijentiramo. 47) Što sadrži kompas? a) Prikaz strana svijeta i količinu koraka. b) Prikaz strana svijeta i magnetnu iglu koja pokazuje smjer SJEVER-JUG. 48) Kojom bojom na magnetnoj igli je označen smjer SJEVERA? a) Ljubičastom. b) Zelenom. c) Plavom. d) Crvenom. e) Žutom. f) Smeđom. 49) Koje su oznake strana svijeta na engleskom jeziku? a) S-J-Z-I. b) N - north (SJEVER) c) S - south (JUG) d) W - west (ZAPAD) e) E - east (ISTOK) 50) Kako treba držati kompas za vrijeme orijentacije? a) Okomito. b) Koso. c) U džepu. d) Vodoravno. e) U ruksaku. 51) Ako na kartama vidimo MJERILO 1:1000 što to znači? a) Da su udaljenosti ili mjesta uvećani 1000 puta od stvarne veličine. b) Da su udaljenosti ili mjesta umanjeni 1000 puta od stvarne veličine. 52) Što je TLOCRT? a) Crtež predmeta gledan odozdo. b) Crtež predmeta gledan sa desne strane. c) Crtež predmeta gledan odozgo. 53) Što je PLAN? a) Plan je ideja gdje smjestiti tlocrt. Iz plana saznajemo koje je boje tlocrt. b) Plan je skupina tlocrta. Iz plana saznajemo oblik, veličinu i međusobni položaj predmeta u prostoru. 54) Što je MODEL? a) Model je predmet na planu. b) Model je prikaz objekta u malom. 55) Što je MAKETA? a) Maketa prikazuje drveće i semafore. b) Maketa prikazuje prostor u malom i iz makete se vidi međusobni položaj objekata u prostoru. 56) Što je PLAN MJESTA? a) Uvećani prikaz mjesta, gledan sa strane. b) Uvećani prikaz mjesta, gledan odozdo. c) Umanjeni prikaz mjesta, gledan odozgo. 57) Što je TUMAČ ZNAKOVA? a) Tumač znakova nalazi se na planu mjesta i pojašnjava naziv mjesta. b) Tumač znakova nalazi se na planu mjesta i pojašnjava što prikazuje pojedini znak. 58) Kako prikazujemo tlocrte velikih objekata? a) Uvećano. b) Umanjeno. 59) Što je GEOGRAFSKA KARTA? a) To je karta za odlazak u kazalište na predstavu. b) To je umanjeni prikaz Zemljine površine prema kojem se možemo orijentirati, a može prikazivati cijeli svijet, državu, grad ili mjesto. 60) Gdje se nalazi sjever na geografskoj karti? a) Dolje. b) Lijevo. c) Gore. d) Desno. 61) Kojom bojom su prikazane uzvisine na geografskoj karti? a) Plavom. b) Zelenom. c) Smeđom. 62) Kojom bojom su prikazane nizine na geografskoj karti? a) Smeđom. b) Zelenom. c) Plavom. 63) Kojom bojom su prikazane vode (more i rijeke) na geografskoj karti? a) Zelenom. b) Plavom. c) Smeđom. 64) Kojom bojom su prikazane ceste na geografskoj karti? a) Žute. b) Plave. c) Crne. d) Crvene. e) Zelene. 65) Kojom bojom su prikazane željeznice na geografskoj karti? a) Zelene. b) Crne. c) Žute. d) Plave. e) Crvene. 66) Gdje su upisana značenja simbola na geografskoj karti? a) Iza Karte. b) Na posebnom dodatnom papiru. c) U tumaču znakova koji se nalazi na karti. 67) Što prikazuje MJERILO KARTE? a) Koliko je velika karta. b) Koliko puta su prirodni odnosi umanjeno prikazani na geografskoj karti. 68) Što prikazuje TUMAČ ZNAKOVA na geografskoj karti? a) Značenje korištenih simbola. b) Kakvo je vrijeme u mjestu koje se nalazi na karti.

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?