Brže osmislite bolja predavanja
1) Koliko je Crvendać velik ??? a) 9 cm b) 15 cm c) 34 cm d) 1 m e) 20 cm f) 43 cm 2) Zašto je Slavuj poznat ??? a) Izgleda b) Letenja c) Krila d) Veličine e) Mladunčadi f) Pjeva 3) Koliko je Svraka velika ??? a) 50 cm b) 25 cm c) 67 cm d) 46 cm e) 1 m f) 21 cm 4) Koliko Kukavica može imati godina ??? a) 3 godina b) 5 godina c) 10 godina d) 9 godina e) 7 godina f) 2 godine 5) Iz koje je porodice Ćuk ??? a) Sova b) Roda c) Vrana d) Djetlića e) Lastavica f) Kosa 6) Koje je boje Lastavica ??? a) Crvene b) Zelena c) Ružičaste d) Sive e) Plavocrne f) ljubičaste

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti