Brže osmislite bolja predavanja
ALITERACIJA - ponavljanje istoga suglasnika ili suglasničkih skupina radi postizanja zvukovnoga ugođaja, ASONANCA - ponavljanje istoga samoglasnika radi postizanja zvukovnoga ugođaja, AUTOBIOGRAFIJA - književni tekst u kojem autor opisuje vlastiti život (u 1. osobi), BAJKA - prozna književna vrsta u kojoj se isprepliće čudesno i zbiljsko, a radnja se odvija među natprirodnim i čudesnim bićima, stvarima i pojavama (patuljci, vile, kraljevi i sl.), BALADA - lirsko-epska pjesma koja pjeva o ljudskim stradanjima i nesrećama (završava smrću glavnoga junaka), BASNA - kratka epska književna vrsta; likovi su najčešće životinje; pisana je u prenesenom značenju; završavaju naglašenom poukom, BIOGRAFIJA - književno djelo u kojem autor opisuje život neke osobe (u 3. osobi), CRTICA - kraće prozno djelo koje najčešće govori o svakodnevnom životu (jedan događaj, manji broj likova), DIDASKALIJE - tekst u drami napisan u zagradi (upute glumcu i redatelju), DIJALOG - razgovor dvaju ili više likova u djelu, DRAMA - književni rod namijenjen izvedbi na pozornici (tekst je podijeljen na uloge, u zagradama su didaskalije), EPIKA - književni rod (događaj, likovi, mjesto i vrijeme radnje), EPSKI DESETERAC - stih od 10 slogova, čest u epskim narodnim pjesmama, EPITET - ukrasni pridjev (svaki pridjev nije epitet, već samo onaj posebno odabran), ETIČKA KARAKTERIZACIJA LIKA - u prvi plan stavlja postupke lika, njegovo ponašanje i odnos prema drugima, FABULA - tijek događaja u književnom djelu (lat. fabula=priča), HAIKU - kratka lirska pjesma japanskoga podrijetla (najčešće se sastoji od 17 slogova raspoređenih u tri stiha: 5-7-5), HIMNA - svečana pjesma posvećena nekomu ili nečemu što čovjek smatra vrijednim najvećeg poštovanja i divljenja), HIPERBOLA - stilsko izražajno sredstvo koje preuveličava i pretjeruje (npr. Čekao sam te sto godina.), INVERZIJA - red riječi obrnut od uobičajenoga reda riječi , KARAKTERIZACIJA LIKA GOVOROM - prikazivanje lika pomoću njegova govora (iz njega saznajemo više o njegovim osobinama, ponašanju, podrijetlu i obrazovanju), KARAKTERIZACIJA LIKA POSTUPCIMA - prikazivanje osobina lika na temelju njegova ponašanja i postupaka prema drugima, KITICA ili STROFA - dio pjesme (čini je nekoliko stihova udruženih u cjelinu, a cjeline su odvojene bjelinama), KNJIŽEVNA VRSTA - oznaka djela koje pripada određenom književnom rodu (npr. pejsažna pjesma, ljubavna pjesma; pripovijetka, roman, bajka; komedija, tragedija, igrokaz,...), KONTRAST ili SUPROTNOST - stilsko izražajno sredstvo kojim se prikazuju suprotne osobine pojava, predmeta i likova, STILSKA IZRAŽAJNA SREDSTVA - npr. onomatopeja, personifikacija, asonanca, aliteracija,..., KRIMINALISTIČKA PRIPOVIJETKA - govori o nekom kaznenom djelu (zločinu, pljački, prevari,...); glavni su likovi kriminalci i istražitelji, MIT - književna vrsta čija je građa utemeljena na vjerovanjima starih naroda; likovi su izmišljeni; obično imaju natprirodne sposobnosti, MOTIV - najmanji dio teme; poticaj doživljaju, povod umjetničkom stvaranju, ONOMATOPEJA - stilsko izražajno sredstvo kojim se oponašaju zvukovi iz prirode, PERSONIFIKACIJA - stilsko izražajno sredstvo kojim se pridaju ljudske osobine čemu neživom, životinjama ili biljkama, POVJESTICA - lirsko-epska pjesma s temom iz narodnih priča i legendi te iz hrvatske povijesti, PRIPOVIJEDANJE - postupak kojim se iznose događaji u književnom djelu (u 1. i 3. osobi), PRIPOVJEDNE TEHNIKE - u proznom djelu: pripovijedanje, opisivanje, dijalog i monolog, RIMA - glasovno podudaranje slogova na kraju stihova (aabb-parna rima; abba-obgrljena rima; abab-ukrštena ili unakrsna rima), SLOBODNI STIH - stihovi su različite duljine i nisu povezani rimom, SONET - lirska pjesma od 14 stihova (4433), STALNI EPITET - ukrasni pridjev koji uvijek stoji uz istu imenicu i u istom obliku (mila majka, rujno vino,...), STIH - redak u pjesmi; prema broju slogova - četverac, peterac, šesterac,..., TEMA - ono o čemu se govori u književnom djelu, VEZANI STIH - stihovi su povezani rimom, raspoređeni u jednake strofe, VRSTE STROFA - prema broju stihova: dvostih, trostih, četverostih,..., KNJIŽEVNI RODOVI - lirika, epika i drama, MONOLOG - govor jednog lika u književnom djelu,

Književno-teoretski pojmovi iz književnosti - 7. razred

Ljestvica

Pločice na okretanje je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti