Brže osmislite bolja predavanja
1) Prekriži uljeza. a) brz b) crven c) krivudav d) Sanjin e) malen f) sunčan 2) Prekriži uljeza. a) nos b) pismo c) velik d) kralj e) žarulja f) stol 3) __________ izriču prošlost, sadašnjost i budućnost. a) Glagoli b) Imenice c) Pridjevi d) Brojevi e) Rodovi f) Opće imenice 4) Pridjevi mogu biti _______ i _______. a) rod i broj. b) jednina i množina. c) opći i vlastiti. d) radnja i zbivanje. e) opisni i posvojni. f) opisni i opći. 5) Koja je od ponuđenih riječi imenica muškog roda u množini? a) žene b) kreveti c) mačke d) mora e) vrata f) bombonjere 6) Koja je od ponuđenih riječi imenica srednjeg roda u jednini? a) rijeka b) ljubav c) kamen d) sestre e) parkovi f) tele 7) Izbaci uljeza. a) idem b) spavam c) stojim d) gledam e) vidio sam f) kuham 8) Izbaci uljeza. a) jeo sam b) čitao je c) spavao je d) otići ću e) pjevao sam f) klizao sam 9) Odaberi grupu riječi u kojoj se nalaze samo imenice u množini. a) labudovi, dvorac, sunce b) princeza, šume, drvo c) kraljevi, mačke, stolovi d) kćeri, dijete, djeca e) ptice, kuće, nož f) sin, majke, očevi 10) Odaberi gurpu riječi u kojoj se nalaze samo posvojni pridjevi. a) Janin, mačji, sunčan b) lijep, drven, staklen c) školski, Ivanov, topao d) hladan, tužan, gladan e) majčin, Vlatkin, zagrebački f) zelena, plava, roza
autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti