1) Bartol Kašić napisao je: a) prvi rječnik b) prvu gramatiku c) prvi pravopis 2) Slika prikazuje: a) Rječnik pet najuglednijih europskih jezika b) Temelje ilirskoga jezika u dvije knjige c) Novu slavonsku i nimačku gramatiku 3) Prva gramatika naziva se: a) Gazofilacij b) Nova slavonska i nimačka gramatika c) Temelji ilirskoga jezika u dvije knjige 4) Faust Vrančić hrvatski jezik naziva: a) dalmatinskim b) ilirskim c) slavonskim 5) Slika prikazuje: a) Kašićevu gramatiku b) Vrančićev rječnik c) Vitezovićev rječnik 6) Prvi rječnik izdan je godine: a) 1559. b) 1595. c) 1604. 7) Koje narječje Kašić predlaže za osnovicu jedinstvenoga hrvatskog jezika? a) kajkavsko b) čakavsko c) štokavsko

Povijest hrvatskoga jezika od 16. do 18. st.

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?