1) Koji slog je naglašen u riječi "pamet"? a) pa- b) -met 2) Koji slog je naglašen u riječi "pjevati"? a) pje- b) -va- c) -ti 3) Koji slog je naglašen u riječi "izračunati"? a) iz- b) -ra- c) -ču- d) -na- e) -ti 4) Koji slog je naglašen u riječi "demokracija"? a) de- b) -mo- c) -kra- d) -ci- e) -ja 5) Koji slog je naglašen u riječi "kokošinjac"? a) ko- b) -ko- c) -ši- d) -njac 6) Koji slog je naglašen u riječi "isprazniti"? a) is- b) -praz- c) -ni- d) -ti 7) Koji slog je naglašen u riječi "kuća"? a) ku- b) -ća 8) Koji slog je naglašen u riječi "reprezentacija"? a) re- b) -pre- c) -zen- d) -ta- e) -ci- f) -ja 9) Koji slog je naglašen u riječi "lažljivac"? a) la- b) -žlji- c) -vac 10) Koji slog je naglašen u riječi "mladost"? a) mla- b) -dost

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?