1) U von Neumannovom modelu računala dio koji pohranjuje podatke i instrukcije unesene izvana te rezultira djelovanjem instrukcije zove se a) upravljačka jedinica b) procesor c) memorija d) ulazna jedinica 2) Vanjske memorije (odnosno uređaji za pohranu) mogu biti a) interne i eksterne b) primarne i sekundarne c) magnetske i optičke d) statičke i dinamičke 3) Brzina rada procesora izražava se u a) bitovima po sekundi (Mbs i Gbs) b) broj okretaja u minuti (rpm) c) hercima (MHz i GHz) d) bajtovima (MB i GB) 4) Charles Babbage konstruirao je a) ENIAC b) diferencirani stroj c) pascalinu d) logaritamsko računalo 5) Možete li na CD-u snimiti svoje podatke? a) CD-R b) na svakoj vrsti CD-a c) CD-RW d) CD ROM 6) Koji od navedenih programa za obradu i stvaranje digitalnog teksta? a) Paint b) Microsoft Word c) Microsoft Power Point d) Yammer 7) U kojem programu samo pregledavamo tekst? a) PDF b) Word c) Doc.x 8) Naslov dokumenta se nalazi u kojoj traci izbornika dokumenta? a) Statusna traka b) Traka za brzi pristup c) Naslovna traka 9) Glavni dio prozora u kojem upisujemo, uređujemo i oblikujemo tekst zove se? a) Statusna traka b) Radni prostor c) Word prostor d) Power 10) Grupa naredbi Font se nalazi u kojoj kartici? a) Polazno b) Dizajn c) Raspored d) Umetanje 11) Koju od navedenih opcija možemo koristiti da bismo pored grafikona umetnuli legendu? a) Chart Title b) Axis Titles c) Legend d) Data Labels 12) MS Excel je program koji služi za a) tablične proračune b) crtanje i slike c) izradu prezentacija d) obradu teksta 13) Koju funkciju od navedenih u MS Excel-u možemo koristiti da dobijemo najmanju vrijednost? a) SUM b) MIN c) MAX d) AVERAGE 14) Koju od navedenih opcija možemo koristiti da bismo grafikonu na slici umetnuli naslov? a) Data Labels b) Chart Title c) Data Table d) Axis Titles 15) Kojim znakom počinjemo pisanje formula u programu MS Excel? a) / b) + c) = d) $ 16) Kako se naziva program za izradu prezentacija? a) Microsoft Powerpoint b) Microsoft Excel c) Microsoft Word 17) Brz pristup koristimo naredbe može vam: a) Alatna traka Crtanje b) Alatna traka za brzi pristup c) Alatna taka Umentanje d) Alatna traka Prikaz 18) Osnovni element prezentacije naziva se: a) Slika b) Slajd c) Slajder d) Softer 19) Kako spremiti prezentaciju: ( više točnih odgovora) a) pritiskom kombinacije tipki Ctrl + S b) pritiskom kombinacije tipki Ctrl + Home c) odabirom Datoteka > Spremi kao d) odabirom Datoteka > Zatvori 20) Preporučena veličina pisma na slajdu je : a) 13 točaka b) 23 točke c) 30 točaka d) 53 točke

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?