Brže osmislite bolja predavanja
1) Koja je ovo biljka? a) Velebitska degenija b) Tisa c) Jaglac d) Velebitska vegenija 2) Koje su svojstva zraka? a) Plinovita, prozirna tvar b) Čvrsto, tekuće i plinovito 3) Sastav zraka čine: a) topli i hladni zrak b) dušik, kisik c) dušik , kisik i ugljikov dioksid 4) Izdvoji zaštićenu životinju a) Miš b) Bjeloglavi sup c) Gujavica 5) Koje tlo brzo propušta vlagu? a) glineno tlo b) pješčano tlo c) ilovača 6) Koje je ovo tlo? a) Ilovača b) Crvenica c) Crnica 7) Na koliko stupnjeva je ledište vode? a) 0 b) 100 c) 101 8) Koji vjetar puše s kopna na more? a) bura b) jugo c) maestral 9) Živoj prirodi pripadaju: a) Voda, more, biljke b) Sunce, Mjesec, voda c) kamen, medvjed d) medvjed, tisa 10) Stanja vode su: a) tekućina, bez boje, okusa i mirisa b) čvrsto, tekuće i plinovito 11) Hlađenjem vodena pare prelazi u: a) tekućinu b) led

Uvjeti života (4.)

autor Marinelazrinscak

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti