Brže osmislite bolja predavanja
1) Svojstvo tijela ili fizičke pojave koje možemo mjeriti nazivamo: a) fizička veličina b) veličina c) mjerna veličina d) konstanta 2) Svaka fizička veličina ima što? a) mjernu jedinicu b) varijablu c) konstantu d) hipotezu e) brojčanu vrijednost 3) Što je duljina? a) Svojstvo tijela da zauzima prostor. b) Svojstvo tijela koje je jednake udaljenosti između krajnjih točaka tijela. c) Dio pravca omeđen dvjema točkama. 4) Koji je znak za fizičku veličinu površine tijela? a) A b) D c) S d) P 5) Čime određujemo volumen nepravilnih tijela? a) Erlenmeyerovom tikvicom b) posudom c) menzurom d) vagom 6) Što mjerimo vagom? a) težinu b) visinu c) masu tijela d) kile (kg) 7) Koja je formula za gustoću tijela? a) ρ=m/V b) ρ=a*b*c c) ρ=m*V d) ρ=V/m 8) Kako glasi zakon očuvanja mase? a) Pri promjenama obilka tijela ukupna masa ostaje jednaka. b) Pri promjenama obilka tijela ukupna masa se mijenja. c) Pri promjenama volumena tijela ukupna masa ostaje očuvana. 9) Sila je fizička veličina kojom opisujemo djelovanje jednog tijela na drugo. a) Netočno b) Točno 10) Čime se prikazuje fizička veličina koja ima iznos, smjer i orijentaciju? a) Metrom b) Njutnom c) Vektorom d) Džulom 11) Kako produljenje opruge ovisi o sili i koji zakon to opisuje? a) proporcionalno, Hookeov zakon b) obrnuto proporcionalno, Hookeov zakon c) proporcionalno, Njutnov zakon d) obrnuto proporcionalno, Njutnov zakon 12) Kako se naziva uređaj za mjerenje sile? a) termometar b) metar c) kompas d) dinamometar 13) Kako označavamo silu težu? a) G b) g c) Fg d) F 14) TEŽINA = MASA a) Točno b) Netočno 15) Što je sila trenja? a) Sila koja otežava kliženje ili kotrljanje jednog tijela po površini drugog tijela. b) Sila koja pri kotrljanju ubrzava tijelo. c) Sila koja vuče tijelo pri kliženju. 16) Tijelo je u ravnoteži: a) kad je na rubu podloge b) kad je na sredini podloge c) kad miruje na podlozi 17) Čvrsto tijelo s osloncem oko kojeg se može zakretati nazivamo: a) mačem b) polugom c) težištom 18) Koja je formula za tlak? a) p=F/A b) p=F*A c) p=F-A d) p=A*F 19) Hidrostatski tlak ovisi o: a) atmosferskom tlaku b) gustoći tekućine c) dubini tekućine d) gustoći zraka e) volumenu tekućine 20) Kada sila F djeluje na tijelo uzduž puta s kažemo da sila obavlja: a) posao b) rad c) zadatak 21) O čemu ovisi snaga? a) težini i visini b) radu i vremenu c) sili i putu d) težini i vremenu 22) Zbog čega tijelo ima kinetičku energiju? a) Zbog svojeg gibanja. b) Zbog svoje mase. c) Zbog svojeg volumena. d) Zbog mirovanja. 23) Što je tijelo na većoj visini od tla, gravitacijska energija biti će: a) manja b) veća c) ne ovisi o visini 24) Kakvu energiju ima gumena lopta bačena u tlo? a) toplinsku energiju b) kemijsku energiju c) elastičnu energiju d) kinetičku energiju e) gravitacijsku energiju 25) Zakon očuvanja energije glasi: a) Energija se može pretvarati iz jednog oblika u drugi ili prenositi s tijela na tijela, ali ne može nestati ili iz ničega nastati. b) Energija se ne može pretvarati iz jednog oblika u drugi ili prenositi s tijela na tijela, može nestati ili iz ničega nastati. c) Energija se može pretvarati iz jednog oblika u drugi ili prenositi s tijela na tijela, može nestati ili iz ničega nastati. 26) Od čega se sastoje tvari? a) sitnih čestica b) molekula c) zraka d) međuprostora e) vode f) prašine 27) Atom se sastoji od elektronskog omotača i atomske jezgra, a što čini atomsku jezgru? a) protona b) neutrona c) elektrona 28) U kojim oblicima možemo pronaći tijela? a) čvrsto, tekuće, plinovito b) kruto, tekuće, ionizirana plazma c) čvrsto, plinovito, ionizirana plazma d) čvrsto, tekuće, plinovito, ionizirana plazma 29) Unutarnja energija tijela jest: a) zbroj kinetičke i elastične energije s svih čestica unutar tijela. b) razlika kinetičke i potencijalne energije s svih čestica unutar tijela. c) zbroj kinetičke i potencijalne energije s svih čestica unutar tijela. 30) Unutarnja energija je: a) proporcionalna temperaturi tijela b) proporcionalna temperaturi i masi tijela c) proporcionalna masi tijela 31) Toplina se označava znakom Q, a prelazi s hladnijeg tijela na toplije. a) Točno b) Netočno 32) Toplinsko širenje nekog tijela ovisi o: a) atmosferskom tlaku b) promjeni temperture c) vrsti materijala d) titranju molekula e) količini energije f) volumenu tijela 33) Što je anomalija vode? a) Svojstvo vode da je najdušća pri +4oC. b) Svojstvo da dolazi u sva 3 agregacijska stanja. c) Stalne je temperature. d) Vri pri 100oC. 34) Čime se mjeri temperatura? a) rukom b) termometrom c) uspoređivanjem s poznatom temperaturom 35) Koje temperaturne ljestvice se najčešće koriste? a) Kelvinova temperaturna ljestvica b) Farenheitova temperaturna ljestvica c) Celzijeva temperaturna ljestvica 36) Prelazak topline između dvaju tijela različitih temperatura u dodiru naziva se: a) razmjena topline b) odvoz topline c) davanje topline d) vođenje topline 37) Uz prijenos topline vođenjem postoji i: a) prijenos topline strujanjem b) prijenos topline davanjem c) prijenos toplilne grijanjem d) prijenos topline zračenjem 38) Specifični toplinski kapacitet je: a) energija koja je potrebna da se 1kg tvari zagrije za 1 Celzijev stupanj (1 kelvin) b) energija koja je potrebna da tvar koja se grije povisi svoju temperaturu za 1 Celzijev stupanj (1 kelvin) c) energija koja je potrebna da se 1L tvari zagrije za 1 Celzijev stupanj (1 kelvin) 39) Formula za količinu topline glasi: a) m*c= Q*△T b) Q = m*c*△T c) △T = T2 - T1 d) m*Q= c*△t

Ponavljanje gradiva 7. razred - FIZIKA

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti