Brže osmislite bolja predavanja
1) UZ KOJI DIO ZAVIČAJA VEŽEMO OVE KARAKTERISTIKE: VAŽNE GOSPODARSKE GRANE SU STOČARSTVO, RATARSTVO I VOĆARSTVO. DIO STANOVNIŠTVA ZAPOSLENO JE U TVORNICAMA KOJE PRERAĐUJU DOMAĆE POLJOPRIVREDNE PROIZVODE I DRVO HRASTOVIH ŠUMA. a) NIZINSKI ZAVIČAJ b) GORSKI ZAVIČAJ c) PRIMORSKI ZAVIČAJ d) BREŽULJKASTI ZAVIČAJ 2) GORSPODARSKE DJELATNOSTI ŠUMARSTVO I DRVNA INDUSTRIJA KARAKTERISTIČNI SU ZA: a) BREŽULJKASTI ZAVIČAJ b) GORSKI ZAVIČAJ c) PRIMORSKI ZAVIČAJ d) NIZINSKI ZAVIČAJ 3) BREŽULJKASTI KRAJ POGODAN JE ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI KAO ŠTO SU:  a) TURIZAM b) STOČARSTVO I PERADARSTVO c) VINOGRADARSTVO I VOĆARSTVO d) DRVNA INDUSTRIJA e) RIBARSTVO I BRODOGRADNJA 4) Koje boje je spremnik za baterije? a) crvena  b) plava c) zelena  5) RAZVRSTANO SMEĆE, KOJE SE MOŽE PONOVNO PRERADITI, NAZIVAMO:  a) OTPAD b) ZAGAĐIVAČI c) HUMUS 6) SMEĆE KOJE SE NE MOŽE PONOVNO PRERADITI ODLAŽEMO U POSEBNO ODLAGALIŠTE: a) KONTEJNERE b) SPREMNIKE c) DEPONIJE 7) OPASNI OTPAD ČINE: a) BATERIJE, b) LIJEKOVI c) PLASTIKA 8) DA BI SE UGROŽENE BILJKE I ŽIVOTINJE OČUVALE, LJUDI SU IH: a) ZAŠTITILI b) UKLONILI c) IZDVOJILI IZ OKLOLIŠA 9) ZAŠTIĆENA BILJKA JE: a) b) c) 10) ZAŠTIĆENA BILJKA JE: a) KAMILICA b) TRSKA c) CRNI KUKURIJEK 11) ZAŠTIĆENA ŽIVOTINJA JE: a) VUK b) VJEVERICA c) LISICA 12) ZAŠTIĆENA ŽIVOTINJA JE: a) KONJ b) OVCA c) SMEĐI MEDVJED 13) ZAŠTIĆENA ŽIVOTINJSKA VRSTA: a) KORNJAČA b) SLJEPIĆ c) ORAO 14) ZAŠTIĆENA BILJNA VRSTA: a) BRŠLJAN b) MAHOVINA c) BOŽIKOVINA 15) ZBOG ZAGAĐIVANJA ZRAKA, VODE I TLA BILJKE I ŽIVOTINJE: a) BOLJE NAPREDUJU b) NESTAJU c) RASPROSTRANJUJU SE

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti