Brže osmislite bolja predavanja
1) Prostor sličnih obilježja reljefa i klime nazivamo: a) Klima b) Slavonija c) Kiša d) Snijeg e) oborine f) Magla 2) Prostori uz rijeku Savu, Dravu i Dunav dijelovi su a) Panonske nizine b) Međimurja c) Banovine d) Korduna e) Gorskog kotara f) Varaždina 3) Nizine uz rijeke prekrivene su šumom a) hrasta kitnjaka b) bukovom šumom c) hrasta lužnjaka d) jelovom šumom e) grabovom šumom f) nema šume 4) Nizina uz rijeku Dunav naziva se a) Posavina b) Podravina c) Pounje d) Podunavlje e) Međimurje f) Poilovlje 5) Koje su plovne rijeke? a) Dobra, Kupa, Sava, Ilova b) Mrežnica, Dunav, Mura, Bednja c) Korana, Dobra, Dunav, Sava d) Sava, Drava, Dunav, Sutla e) Sava, Drava, Dunav i Kupa f) Sava, Drava, Bistrac, Česma 6) Vojne utvrde građene su u: a) Karlovcu, Sljemenu, Zagrebu b) Sisak, Osijek, Varaždin c) Ogulin, Daruva, Virovitica d) Karlovac, Sisak, Osijek, Slavonski Brod e) Karlovac, Ogulin, Sisak 7) Najveća rijeka koja prolazi područjem RH je: a) Sava b) Drava c) Mura d) Bednja e) Ilova f) Dunav 8) Najveći tok rijjek u RH ima a) Dunav b) Dobra c) Česma d) Sava e) Sutla 9) Parkovi prirode su: a) Lonjsko polje i Kopački rit b) Lonjsko polje i Šmitovo jezero c) Kopaški rit i Požeška kotlina d) Močvare i Plitvička jezera 10) Rijeka Drava koristi se za pokretanje a) Vode b) Struje c) Vjetra d) Snijega e) Hidroelektrana f) Kiše 11) Glavninu ravničarskih prosora čine: a) oranice b) žitarice c) šume d) brežuljci e) gore f) planine 12) Od žitarica najviše se uzgaja: a) šećerna repa i krumpir b) uljana repica i kukuruz c) pšenica i kukuruz d) suncokret i duhan e) suncokret i mahune 13) Uzgoj goveda tipičan je za a) okolicu Bjelovara b) okolicu Zagreba c) okolicu Varaždina d) okolicu Kutine e) okolicu Siska 14) Uzgoj peradi tipičan je za: a) okolicu Zagreba b) okolicu Bjelovara c) okolicu Varaždina d) okolicu Zagreba e) okolicu Kutine 15) Nafte je najviše u: a) Moslvini i kod Donjeg Miholjca b) Moslavini i kod Slavonskog Broda c) Donjeg Miholjca i Čepina d) Zagreb, Osijek e) Osijek, Vukova f) Moslavina, Ilok 16) Industrijskih pogona ima u  a) Zagrebu, Osijeku i Slavonskom Brodu b) Sisku, Osijeku i Slavonskom Brodu c) Zagrebu, Osijeku i Virovitici d) Ogulinu, Osijeku i Virovitici 17) Kemijska industrija u: a) Zagrebu, Sisku i Kutini b) Zagrebu, Zaprešiću i Kutini c) Ogulinu, Kutini i Daruvaru d) Bjelovaru, Kutini i Zagrebu 18) Prehrambena industrija u: a) Koprivnici, Ogulinu i Kumrovcu b) Koprivnici, Zagrebu, Varaždinu i Osijeku c) Varaždinu, Koprivnici i Požegi d) Topusko, petrinja i Sisak 19) Zemnog plina ima najviše u: a) Sisku b) Krapini c) Vukovaru d) Srednjoj Podravini 20) U Slavoniji postoje planski građena sela sa širokim ravnim a) Ulicama b) kućama c) Dvorištima 21) Sela oko Posavine i Turopolja poznata su po a) glini b) betonskoj arhitekturi c) drvenoj arhitekturi 22) Iz rimskog doba naziv Cibalae je za grad a) Osijek b) Sisak c) Vinkovci d) Slavonski Brod 23) Iz rimskog doba naziv Marsonia je za grad a) Osijek b) Vinkovci c) Slavonski Brod d) Sisak 24) Iz rimskog doba naziv Siscia je za grad a) Sisak b) Slavonski Brod c) Vinkovci d) Osijek 25) Iz rimskog doba naziv Mursa je za grad a) Vinkovci b) Slavonski Brod c) Sisak d) Osijek 26) Vučedol kraj Vukovara poznat je po:  a) Vučedolskoj golubici (jarebici) b) Vučedolskoj prašumi c) Vučedolskoj rijeci 27) Značajne katedrale su u a) Đakovu Zagrebu i Varaždinu b) Đakovu Zagrebu i Bjelovaru c) Zagrebu, Krapini i Varaždinu 28) Biskup i političar bio je: a) Josip ban Jelačić b) Ivan Mažuranić c) Josip Juraj Strossmayer 29) U kojim gradovima ima Nizinske Hrvatske ima kulturno povijesnih spomenika? a) Zagreb, Osijek, Varaždin, Karlovac i Sisak b) Zagreb, Osijek, Varaždin i Baranja c) Osijek, Varaždin, Virivitica i Petrinja 30) Koprivnica je poznata po prehrambenoj industriji: a) vegeta b) pašteta c) Podravka 31) Od industrijkog bilja uzgaja se: a) suncokret, duhan, šećerna repa b) ulje, šećer, sol c) cigarete, pšenica, krmo bilje 32) Krmo bilje, hrana je za: a) mačke b) papige c) ljude d) životinje

Nizinski krajevi Republike Hrvatske

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti