1) Trokut je dio ravnine: a) omeđen s 3 dužine. b) omeđen s 4 dužine. 2) Dužine koje omeđuju trokut zovu se: a) vrhovi trokuta b) stranice trokuta 3) Stranice trokuta označavamo: a) malim slovima b) velikim tiskanim slovima 4) Vrhovi trokuta su točke te ih označavamo: a) malim tiskanim slovima b) velikim tiskanim slovima 5) Trokut ima: a) 3 vrha, 3 kuta i 3 stranice b) 3 vrha, 2 kuta i 3 stranice 6) Jednakokračan trokut ima: a) 2 stranice jednake duljine b) sve 3 stranice jednake duljine 7) Raznostraničan trokut ima: a) sve 3 stranice iste duljine b) sve 3 stranice različite duljine 8) Jednakostraničan trokut ima: a) 2 stranice jednake duljine b) sve 3 stranice jednake duljine 9) Znaš li nacrtati jednakostraničan trokut ? a) Da b) Ne c) Ne, ali želim naučiti! 10) Nacrtaj jednakostraničan trokut kojemu je duljina jedne stranice: a) 3 cm b) 25 mm c) 4 cm d) 35 mm 11) Pravokutni trokut ima: a) 1 pravi i 2 šiljasta kuta b) 2 prava i 1 šiljasti kut 12) Nacrtaj jednakokračni pravokutni trokut čiji su kraci uz pravi kut duljine: a) 3 cm b) 25 mm c) 4 cm d) 28 mm 13) Nacrtaj raznostraničan pravokutni trokut čije su 2 stranice uz pravi kut duljine: a) 3 cm i 2 cm b) 2 cm i 4 cm c) 20 mm i 27 mm d) 30 mm i 40 mm 14) Opseg ( o ) trokuta je : a) zbroj duljina stranica trokuta  b) razlika duljina stranica trokuta  c) izračunaj opseg nacrtanog trokuta ( duljine stranica su u cm ) 15) Izračunaj opseg raznostraničnog trokuta (o=a+b+c) čije su duljine stranica: a) a= 2cm , b= 4cm , c= 5cm  b) a= 5cm , b= 8cm , c= 7cm c) a= 25mm , b= 47mm , c= 53mm 16) Opseg jednakokračnog trokuta je: a) o=b+b+a ili o=2·b+a (b-krak, a-osnovica) b) o=a+a+a 17) Izračunaj opseg jednakokračnog trokuta (o=b+b+a ili o=2·b+a) čije su duljine stranica: a) b (1 krak) =3cm , a (osnovica) =5cm b) b (1 krak) =17cm , a (osnovica) =25cm c) b (1 krak) =38cm , a (osnovica) =43cm 18) Opseg jednakostraničnog trokuta je: a) o=a+b+c b) o=a+a+a ili o=3·a 19) Izračunaj opseg jednakostraničnog trokuta (o=a+a+a ili o=3·a) ako je duljina jedne njegove stranice: a) a = 5 cm b) a = 35 mm c) a = 47 mm d) nacrtaj trokute čije si opsege izračunao/izračunala

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?