Brže osmislite bolja predavanja
1) Naša domovina bila je naseljena prije dolaska Hrvata? a) DA b) NE 2) Hrvati su u novu domovinu doselili krajem 6. i početkom 7. stoljeća? a) DA b) NE 3) Hrvati su naselili područje od Drave do a) Save b) mora c) Dunava 4) Seoba je trajala: a) godinama b) desetljećima c) mjesecima 5) Tijekom kojeg su stoljeća Hrvati prihvatili kršćanstvo? a) 7. st. b) 9. st. c) 12. st. 6) Kako se zovu kneževine osnovane u 9. stoljeću? a) Panonska i Posavska Hrvatska b) Panonska i Primorska Hrvatska c) Brežuljkasta i Primorska Hrvatska 7) Kako se zove prvi hrvatski kralj? a) Trpimir b) Zvonimir c) Tomislav 8) Tko je stolovao u Biogradu? a) Tomislav b) Petar Krešimir IV c) Zvonimir 9) U kojem je stoljeću vladao Zvonimir? a) 10. st. b) 12. st. c) 11. st. 10) Gdje je pronađena Bašćanska ploča? a) na Krku b) na Cresu c) na Pagu 11) S kojom se državom Hrvatska povezuje u 12. stoljeću? a) Austrijom b) Ugarskom c) Turskom 12) U kojem su stoljeću turski osvajači porazili hrvatsku vojsku? a) 12. st. b) 15. st. c) 16. st. 13) Da bi se obranili od Turaka Hrvati biraju vladara iz vladarske obitelji a) Habsburgovaca b) Hasugaraca c) Astrugara 14) Koji jezik Mađari u 19. st. uvode u hrvatske škole? a) mađarski b) hrvatski c) njemački 15) Tko je napisao prvi hrvatski pravopis? a) Antun Mihanović b) Ljudevit Gaj c) Josip Runjanin 16) Kada je hrvatski proglašen službenim jezikom u Hrvata? a) 1847. b) 1947. c) 1874. 17) Kako se zove država koja je osnovana nakon 1. svjetskog rata? a) Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca b) Austro-Ugarska Monarhija c) Habsburška Monarhija 18) Uz pomoć kojih je država stvorena Nezavisna Država Hrvatska? a) Srbije i Slovenije b) Italije i Njemačke c) Italije i Mađarske 19) Od koliko se država sastojala Jugoslavija? a) 6 b) 5 c) 4 20) Kada je proglašena samostalna Republika Hrvatska? a) 1992. godine b) 1891. godine c) 1991. godine

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti