Brže osmislite bolja predavanja
1) Opseg trokuta je? a) umnožak duljina njegovih stranica b) zbroj duljina njegovih stranica c) razlika duljina njegovih stranica 2) Formula za računanje opsega jednakostraničnog trokuta je? a) o = a + b + c b) o = a + b + b c) o = a + a + a 3) Formula za računanje opsega raznostraničnog trokuta je? a) o = a + a + a b) o = a + b + b c) o = a + b + c 4) Opseg pravokutnika je? a) umnožak duljina stranica pravokutnika b) količnik duljina stranica pravokutnika c) razlika duljina stranica pravokutnika d) zbroj duljina stranica pravokutnika 5) Formula za računanje opsega kvadrata je? a) o = 2 · a + 2 · b b) o = a + a + b + b c) o = 4  · a 6) Formula za računanje opsega pravokutnika je? a) o = 4 · a b) o = 2 · a + 2 · b c) o = a + a + a + a 7) Površinu pravokutnika i kvadrata računamo? a) zbrajanjem duljina susjednih stranica b) oduzimanjem duljina susjednih stranica c) dijeljenjem duljina susjednih stranica d) množenjem duljina susjednih stranica 8) Formula za računanje površine pravokutnika je? a) P = a · b b) P = b · b c) P = a · a 9) Formula za računanje površine kvadrata je? a) P = a · a b) P = a · b c) P = a · a + b 10) Koliki je opseg jednakostraničnog trokuta kojemu je stranica a = 5 dm? a) 20 dm b) 15 dm c) 18 dm 11) Koliki je opseg pravokutnika kojemu su stranice duljine a = 5 cm i b = 4 cm? a) 14 cm b) 9 cm c) 18 cm 12) Kolika je površina igrališta oblika kvadrata duljine stranica 100 m? a) 10 000m² b) 20 000m² c) 200m²

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti