Brže osmislite bolja predavanja
1) Koja je od zadanih riječi imenica? a) slikati b) proljeće c) volim 2) Riječi koje opisuju imenicu i odgovaraju na pitanje kakvo je što?, čije je što i od čega je što ? zovu se: a) imenice b) glagoli c) pridjevi 3) Što označavaju glagoli? a) izgled nekoga ili nečega b) bića, stvari i pojave c) radnju , stanje i zbivanje 4) Kojim vrstama riječi pripadaju : tuga, magla,žaba? a) glagoli b) imenice c) pridjevi 5) Što su umanjenice? a) pridjevi b) glagoli c) imenice 6) Uvećanica imenice kamen je: a) kamenina b) kamenčina c) kamenčetina 7) Umanjenica riječi kompas je: a) kompić b) kompasič c) kompasić 8) U rečenici: "U ptičjem malom gnijezdu nalaze se tri jajašca." nalazi se: a) 1 imenica b) 2 imenice c) 3 imenice 9) Tetina je knjiga zanimljiva. Koliko je pridjeva u rečenici ? a) 1 pridjev b) 2 pridjeva c) 3 pridjeva 10) Izbaci uljeza! a) bježati b) brijeg c) branili d) birati 11) Izbaci uljeza! a) sretan b) srebrno c) sretniji d) sreća 12) Označi pravilno napisanu rečenicu! a) Konj je od djeda. b) Od djeda je konj. c) Konj je djedov. 13) Kako glasi pridjev od imenice more? a) morski b) mornarski c) primorski 14) Kako glasi glagol od imenice cvijet? a) cvjetati b) cvjetni c) cvijetati 15) Što je pravilno? a) rijeka sava b) rijeka Sava c) Rijeka Sava

IMENICE, GLAGOLI, PRIDJEVI

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti