Brže osmislite bolja predavanja
1) Najduža planina u Hrvatskoj je: a) Dinara b) Biokovo c) Velebit 2) Najpoznatiji vjetrovi u primorskim krajevima su: a) bura, sjeverac, jugo b) jugo, bura, maestral c) maestral, bura, sjeverac 3) Najpoznatije rijeke u Istri su: a) Mirna, Zrmanja i Neretva b) Mirna, Zrmanja i Raša c) Mirna, Dragonja i Raša 4) Najviša planina u Hrvatskoj je: a) Biokovo b) Velebit c) Dinara 5) Najveći otoci u Hrvatskoj su: a) Cres, Brač, Krk, Hvar, Ugljan b) Pag, Mljet, Brač, Hvar, Cres c) Krk, Brač, Cres, Hvar, Pag 6) U biljni svijet u primorskim krajevima ubrajamo: a) grmlje, travnjake, hrast medunac b) tratinčice, pašnjake, listopadno drveće c) vrbe, jele, travnjake, pašnjake d) vazdazeleno drveće i listopadne šume 7) Rijeke koje se nalaze u Dalmaciji su: a) Zrmanja, Krka, Dunav i Cetina b) Krka, Cetina, Neretva i Zrmanja c) Korana, Zrmanja, Cetina i Krka 8) Sredozemne poljodjelske kulture su: a) masline b) sol c) vinova loza d) smokve e) kukuruz f) mandarine 9) NAJVAŽNIJA gospodarska djelatnost primorskih krajeva je: a) pomorstvo b) ribarstvo c) marikultura d) turizam e) proizvodnja soli f) brodogradnja 10) Gdje se nalazi Dioklecijanova palača? a) Zadar b) Šibenik c) Dubrovnik d) Split 11) Gdje je najveća putnička morska luka? a) Pula b) Rijeka c) Split 12) Kako se zove poznata viteška igra koja se izvodi u Sinju? a) Sinjska igra b) Sinjska alka c) Sinjska arka 13) Suhozidi su: a) drveni zidovi koji štite nasade od jake bure b) kameni zidovi koji štite nasade od jake bure c) betonski zidovi koji štite nasade od jake bure 14) Najveći grad u primorskom kraju je: a) Split b) Zadar c) Dubrovnik 15) Obala Republike Hrvatske je razvedena, što znači da ima puno: a) turizma b) stanovnika c) otoka d) gradova e) planina 16) Grad Zadar poznat je po: a) Dioklecijanovoj palači b) morskim orguljama c) najstarijem kazalištu 17) Veliki primorski gradovi smješteni su a) na otocima b) u unutrašnjosti c) na brežuljcima d) na obali 18) Najstariji spomenik pisan hrvatskim jezikom je a) Hrvatski pravopis b) Baščanska ploča c) Hrvatski spomenar 19) More je na karti označeno a) zelenom bojom b) bijelom bojom c) plavom bojom 20) Životinje koje žive u moru su: a) alge b) rakovi c) ribe d) morska salata e) školjke f) bjeloglavi sup

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti