Brže osmislite bolja predavanja
1) Kocka je geometrijski lik. a) Da b) Ne 2) Strane kocke su kvadri. a) Ne b) Da 3) Kocka i kvadar imaju 6 strana. a) Da b) Ne 4) Kocka je kvadar koji ima sve bridove jednake duljine. a) Da b) Ne 5) Kocka i kvadar imaju a) 8 vrhova i 12 bridova b) 12 vrhova i 8 bridova c) 6 vrhova i 8 bridova d) 12 vrhova i 6 bridova 6) Obujam kocke je umnožak njezine... a) duljine i širine b) visine, širine i daljine c) duljine, širine i visine d) visine i duljine 7) Mjerne jedinice za mjerenje površine su... a) m, dm, cm, mm b) m2, dm2, cm2, mm2 c) m3, dm3, cm3, mm3 8) Mjerne jedinice za mjerenje obujma su... a) m, dm, cm, mm b) m2, dm2, cm2, mm2 c) m3, dm3, cm3, mm3 9) 1 cm3 čitamo a) jedan centimetar kvadratni b) jedan centimetar na tri c) jedan centimetar kubni 10) Obujam je prostor koji zauzima a) neko geometrijsko tijelo b) neki geometrijski lik c) neka tekućina 11) Brid je... a) Mjesto gdje se sastaju dvije točke b) Mjesto gdje se sastaju dvije stranice c) Mjesto gdje se sastaju dvije strane 12) Vrh je... a) Točka u kojoj se sastaju tri brida b) Dužina u kojoj se sastaju tri brida c) Strana u kojoj se sastaju tri brida 13) Nasuprotne strane kvadra su jednake a) Da b) Ne 14) Bridovi kocke su... a) točke b) pravci c) dužine

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti