Brže osmislite bolja predavanja
1) Koja je riječ točno napisana? a) vidjeo b) vidio 2) Koja je riječ točno napisana? a) zvjezda b) zvijezda 3) Koja je riječ točno napisana? a) korijenćič b) korjenćić c) korjenčić 4) Koja je riječ točno napisana? a) bijelina b) bjelina 5) Koja je riječ točno napisana? a) svijet b) svjet 6) Koja je riječ točno napisana? a) rijeć b) rječ c) riječ 7) Koja je riječ točno napisana? a) živio b) živjeo 8) Koja je riječ točno napisana? a) vremenski b) vrjemenski c) vrijemenski 9) Koja je riječ točno napisana? a) svječa b) svijeća c) svjeća 10) Koja je riječ točno napisana? a) dijevojčica b) djevojčica 11) Koja je riječ točno napisana? a) lijepota b) ljepota 12) Koja je riječ točno napisana? a) djetešce b) dijetešce 13) Koja je riječ točno napisana? a) dječaćić b) dječačić c) diječačić 14) Koja je riječ točno napisana? a) cvjetić b) cvijetić

Riječi sa ije/je/e/i

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti