Brže osmislite bolja predavanja
1) Bog s Abrahamom sklapa a) dogovor b) savez c) ugovor 2) Bog Abrahamu daje a) obećanje b) poklon c) krunu 3) Bog Abrahamu obećava a) vjernost b) potomstvo i zemlju c) mjesec i zvijezde 4) Ime Abraham znači a) "borac s Bogom" b) "Božji smješak" c) "otac mnogih naroda" 5) Zemlja koju Bog daje Abrahamu zove se a) Libanon b) Kanaan c) Mezopotamija 6) Abraham je praotac a) rimskoga naroda b) egipatskoga naroda c) izraelskoga naroda

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti