1) Izbaci uljeza. Što sociologija proučava? a) Društvo b) Pojedinca c) Institucije d) Karakterne ličnosti 2) U kojem stoljeću počinje razvoj sociologije kao znanosti? a) 18. st. b) 19. st. c) 17. st. 3) Zaokružite osnivače sociologije u Francuskoj. a) Karl Marx b) H. Saint-Simon c) Herbert Spencer d) Auguste Comte e) Emile Durkheim f) Georg Simmel 4) Zaokružite osnivače sociologije u Njemačkoj. a) Karl Marx b) Herbert Spencer c) Auguste Comte d) Emile Durkheim e) Georg Simmel f) Max Weber 5) Zaokružite osnivače sociologije u Velikoj Britaniji. a) H. Saint-Simon b) Herbert Spencer c) Auguste Comte d) Emile Durkheim e) Georg Simmel f) Max Weber 6) Izbaci uljeza. Kultura je: a) Naučena b) Zajednička c) Dobivena rođenjem d) Prinudna 7) Što je to kulturni šok? a) Osjećaj dezorijentacije koji doživljavamo ulaskom u novo kulturno okruženje b) Osjećaj da su sve kulture iznimno sličnih karakteristika 8) Koja je razlika između pojmova subkulture i kontrakulture? a) Kontrakultura prihvaća norme prevladavajuće kulture, a supkultura dolazi u suprotnosti s normama i vrijednostima dominantne kulture b) Kontrakultura dolazi u suprotnosti s normama i vrijednostima dominantne kulture, a supkultura prihvaća norme prevladavajuće kulture 9) Izbaci uljeza. Što je to socijalizacija? a) Proces kojim pojedinac uči kulturu svojeg društva b) Proces kojim pojedinac uči norme ponašanja c) Proces kojim pojedinac introspektivno analizira svoje unutarnje stanje uma 10) Koji oblici socijalizacije postoje? a) Primarna b) Sekundarna c) Prisilna d) Dobrovoljna 11) Izbaci uljeza. Kako sankcioniramo kršenje normi u društvu? a) Pozitivnim/negativnim sankcijama b) Službenim/neslužbenim sankcijama c) Prisilnim/nasilnim sankcijama 12) Da li je izjava „Kulturni relativizam jest promatranje tuđih kultura u njihovom vlastitom kontekstu, dok je kulturni etnocentrizam promatranje tuđih kultura kroz prizmu vlastite kulture“ točna? a) Da  b) Ne 13) Izbaci uljeza. Što je to društvena stratifikacija? a) Podjela društva na slojeve b) Hijerarhija društvenih skupina c) Jednakost među članovima društva 14) Izbaci uljeza. Na koje kategorije se sustav ekonomskih klasa najčešće dijeli? a) Kaste b) Gornja klasa c) Srednja klasa d) Niža radnička klasa 15) Što je društvena mobilnost? a) Prelazak članova društva iz jedne društvene klase u drugu b) Ostanak članova društva u klasi u kojoj su rođeni 16) Na koji način rod utječe na mogućnost siromaštva? a) Muškarci imaju veću šansu biti siromašniji članovi društva b) Žene imaju veću šansu biti biti siromašniji članovi društva 17) Koja je razlika između pojmova devijantnosti i delinkventnosti? a) Delikvente nazivamo svakog pojedinca koji prekrši neku normu neovisno o dobi, dok devijantnim pojedincima nazivamo samo mlađe ljude koji krše neke norme  b) Devijantnim pojedincima nazivamo svakog koji prekrši neku normu neovisno o dobi, dok delikventima nazivamo samo mlađe ljude koji krše neke norme 18) Izbaci uljeza. Kako objašnjavamo devijantno ponašanje kod pojedinaca? a) Biološkim objašnjenjima b) Psihološkim objašnjenjima c) Sociološkim objašnjenjima d) Filozofskim objašnjenjima 19) Što ne pripada pojmu nacionalizma? a) Osjećaj pripadništva b) Zajednički simboli c) Religijska uvjerenja 20) Koji od navedenih elemenata koje povezujemo s definicijom religije ne pripada nizu? Izbacite uljeza. a) Obredi i ceremonije b) Apsolutno znanje c) Skup simbola d) Osjećaj poniznosti i strahopoštovanja 21) Što je sekularizacija? a) Smanjenje važnosti religije b) Povećanje važnosti religije 22) Izbaci uljeza. Koji su osnovni oblici političke legitimnosti vlasti? a) Legitimnost tradicionalne vlasti b) Legitimnost karizmatske vlasti c) Legitimnost legalne vlasti d) Legitimnost etničke vlasti 23) Postoji li razlika između pojma države i nacionalne države? a) Da b) Ne 24) Zaokružite glavne političke aktere: a) Političke stranke  b) Korporacije c) Grupe za pritisak 25) Izbacite uljeza. Glavni tipovi kulture u društvu su? a) Visoka b) Narodna c) Masovna d) Popularna e) Etnička 26) Objasnite pojam identiteta. a) Skup značajki koje određuju posebnost pojedinca ili skupine b) Skup značajki koje određuju sličnost pojedinca ili skupine c) Skup značajki koje određuju posebnost pojedinca d) Skup značajki koje određuju posebnost skupine

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?