1) Što je pedagogija? a) Znanost koja se bavi odgojem, obrazovanjem i nastavim procesom. b) Humanistička znanost koja proučava i unapređuje učenje i poučavanje. c) Društvena znanost koja proučava, istražuje i unaprjeđuje odgoj i obrazovanje, te proučava različite utjecaje na individualni i socijalni razvoj kao i druge čimbenike, procese i sadržaje oblikovanja ljudske osobnosti i identiteta. 2) Pedagog je … a) Administrativno-tehničko osoblje škole b) Dio stručnoga tima i poučava u nastavi c) Stručni suradnik škole koji obavlja niz poslova vezanih za odgoj i obrazovanje učenika (rad s učenicima, nastavnicima, roditeljima i udrugama). 3) Vrste obrazovanja su sljedeće: a) formalno, neformalno i informalno b) informalno i neformalno c) formalno i neformalno 4) Odgoj je: a) učenje učenika kako se ponašati b) proces vođenja, razvijanja i oblikovanja osobe u njegovim individualnim ljudskim odlikama c) individualno vođenje i poučavanje djeteta od dječjega vrtića do kraja srednje škole 5) Didaktički trokut uključuje: a) učenika, nastavnika i nastavni sadržaj b) računalo, učenika i nastavnika c) nastavni sadržaj, učenika i računalo 6) Vrednovanje uspjeha učenika jest: a) Sumativno i formativno b) Sumativno na kraju nastavne godine c) Formativno tijekom cijele nastavne godine 7) Nastava je: a) proces učenja i poučavanja b) aktivan proces stjecanja znanja c) aktivni proces organiziranoga odgoja i obrazovanja učenika prema propisanome nastavnom planu i nastavnome programu. 8) Roditeljstvo je: a) čin odgoja djeteta b) aktivna i odgovorna roditeljska skrb i odgoj djeteta koja uključuje niz roditeljskih aktivnosti  c) aktivno djelovanje odgoja djeteta, posebno u najranijoj dobi 9) Roditeljski su stilovi sljedeći: a) Autoritativni, autoritarni, indiferentni i permisivni. b) Autoritarni, indiferentni i permisivni. c) Autoritativni, permisivni i indiferentni. 10) Formativno vrednovanje u školama uključuje: a) Vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje b) Vrednovanje naučenog  c) Vrednovanje za učenje i vrednovanje naučenog 11) Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje osigurano je: a) Konvencijom o pravima djeteta (1989) b) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (1950) c) Konvencija o pravima osoba s invaliditetom 12) Pravobranitelj za djecu: a) štiti, prati i promiče prava i interese djece na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona b) pazi da se djetetu ne krše prava u školama i vrtićima c) vodi računa da su djeca zaštićena u odgojno-obrazovnim ustanovama 13) Pedagogija u svoje područje istraživanja i podrške uključuje učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. A to su: a) učenici s teškoćama u razvoju b) daroviti učenici c) učenici s teškoćama i daroviti učenici 14) Pedocentrizam je: a) slika o djetetu kao „odrasla osoba u malom“ b) teorijski smjer u pedagogiji koji dijete stavlja u središte odgoja c) smjer u pedagogiji koji naglašava društveni aspekt odgoja i obrazovanja 15) Što se tiče uporabe mobitela, preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za djecu predškolske dobi kažu da djeca do 2. godine: a) Smiju koristiti mobitele maksimalno 15 minuta dnevno b) Ne trebaju koristiti ekrane c) Trebaju koristiti mobitele do 30 minuta dnevno

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?