1) Hogy szótagoljuk helyesen?  a) a-lá-va-ló b) al-á-val-ó c) alá-va-ló 2) Hogy szótagoljuk helyesen? a) útb-ur-kol-at b) út-bur-ko-lat c) út-bur-kol-at 3) Hogy szótagoljuk helyesen? a) or-voss-ág b) or-vo-sság c) or-vos-ság 4) Hogy szótagoljuk helyesen? a) szo-mo-rú b) szom-o-rú c) szo-mor-ú 5) Hogy szótagoljuk helyesen? a) áp-o-lat-lan b) á-po-lat-lan c) á-pol-at-lan 6) Hogy szótagoljuk helyesen? a) kel-le-mes b) kell-e-mes c) ke-llem-es 7) Hogy szótagoljuk helyesen? a) al-a-csony b) a-lac-sony c) a-la-csony 8) Hogy szótagoljuk helyesen? a) me-cha-ni-kus b) mec-ha-ni-kus c) mech-an-i-kus 9) Hogy szótagoljuk helyesen? a) Koss-uth b) Kos-suth c) Ko-ssuth 10) Hogy szótagoljuk helyesen? a) Mex-i-kó b) Me-xik-ó c) Me-xi-kó 11) Hogy szótagoljuk helyesen? a) e-dzés b) ed-zés c) edz-és

Top-lista

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za top-listu.

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?