Brže osmislite bolja predavanja
1) Osnovna jedinica građe svih živih bića naziva se: a) jezgra b) stanica c) citoplazma d) vakuola e) tkivo 2) Tvari koje ne možemo vidjeti golim okom promatramo pomoću: a) povećala b) teleskopa c) ogledala d) mikroskopa e) dalekozora 3) Dijelove koje imaju i biljna i životinjska stanica jesu: a) citoplazma, jezgra i kloroplast b) jezgra, stanična stijenka i ribosomi c) stanična membrana, jezgra i mitohondrij d) stanična stijenka, kloroplast i mreža kanalića e) kloroplast, ribosomi i vakuola 4) Dio stanice u kojem se zbiva stanično disanje jest:  a) vakuola b) jezgra c) mitohondrij d) citoplazma e) mreža kanalića 5) Dio biljne stanice koji služi kao spremište hranjivih tvari jest: a) kloroplast b) vakuola c) citoplazma d) stanična membrana e) stanična stijenka 6) Koji dio biljne stanice sadrži celulozu? a) stanična membrana b) citoplazma c) kloroplast d) stanična stijenka e) vakuola 7) Za otkriće prve stanice zaslužan je: a) Antoni van Leeuwenhoek b) Louis Pasteur c) Robert Hook d) Alexander Fleming e) Carl von Linne 8) Koliko različitih tipova stanica ima tijelo čovjeka? a) 50 b) 100 c) 150 d) 200 e) više od 200 9) Jednostanični organizam jest: a) kišna alga b) zebra c) mrav d) pas e) tratinčica 10) Mnogostanični organizam jest: a) ameba b) bor c) papučica d) euglena e) kvaščeva gljivica

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti