Brže osmislite bolja predavanja
1) Količina naboja koja prođe presjekom vodiča u nekom vremenu je ... a) električni napon b) električna struja c) električni otpor 2) Uređaj za mjerenje električne struje je ... a) ommetar b) voltmetar c) ampermetar d) elektroskop 3) Rad izvršen po jediničnom naboju je ... a) električni napon b) električna struja c) električni otpor 4) Uređaj za mjerenje električnog napona je a) ampermetar b) ommetar c) voltmetar d) elektroskop 5) Pojava kada se u promjenjivom magnetskom polju na krajevima zavojnice inducira napon naziva se a) električni napon b) električna struja c) elektromagnetska indukcija 6) Od dva vodiča spojena na isti napon manji otpor ima vodič kojim prolazi a) veća struja b) manja struja 7) Ako smo u strujnom krugu dva puta povećali električni otpor, jakost struje će se a) dva puta povećati b) dva puta smanjiti c) ostati ista 8) Jednaka trošila spojena na izvore različitog napona pružaju a) isti otpor b) različiti otpor 9) Rad kojeg izvrši elektromotor ovisi o a) naponu, naboju i vremenu b) naponu, naboju i struji c) naponu, struji i vremenu 10) Često se tužimo da su računi za „struju visoki“. Taj iskaz nije sasvim točan jer račune plaćamo za a) električnu snagu b) isporučenu električnu energiju c) električnu struju 11) Koje tri veličine povezuje Ohmov zakon? a) otpor, struju i naboj b) otpor, struju i rad c) otpor, struju i napon 12) Mjerna jedinica za napon je a) vat b) volt c) amper 13) Mjerna jedinica snage je a) vat b) volt c) amper 14) Ampermetar u strujni krug spajamo a) serijski b) paralelno c) svejedno 15) Voltmetar u strujni krug spajamo a) serijski b) paralelno c) svejedno 16) Ukupni otpor trošila kod paralelnog spoja je a) najmanji b) najveći c) nema pravila 17) Uređaj koji na principu elektromagnetske indukcije kinetičku energiju pretvara u električnu je a) elektromotor b) transformator c) generator 18) Svojstvo vodiča da se opire protjecanju struje je a) električni otpor b) električna otpornost c) elektromagnetska indukcija 19) Mjerna jedinica za otpor je a) volt b) amper c) om 20) Poluvodiči su a) omski vodiči b) neomski vodiči

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti