Brže osmislite bolja predavanja
Correct: čaša, cvijeće, papuče, mačak, ćup, ćuk, ključ, kuća, čarapa, drveće, lišće, ponoć, četvrtak, đak, leđa, udžbenik, džip, pidžama, učenik, veljača, đurđica, plesač, voće, džem, smeće, čistoća, Incorrect: ćaša, cviječe, papuće, maćak, čup, čuk, kljuć, kuča, ćarapa, drveče, lišče, ponoč, ćetvrtak, džak, ledža, uđbenik, đip, piđama, ućenik, veljaća, džurđica, plesać, voče, đem, smeče, ćistoča,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti