Brže osmislite bolja predavanja
1) Kako se još naziva komparacija? a) Nema drugog imena. b) Stupnjevanje c) Superlativ d) Proza 2) Koja sve tri stupnja imamo. a) Pozitiv, genitiv, lokativ b) Superlativ, komparativ, proza c) Nema ih toliko d) Superlativ, komparativ, pozitiv 3) Kako se tvori komparativ? a) Tako da pozitivu dodamo naj. b) Nikako. c) Tako da pozitivu dodamo nastavak iji. d) Tako da superlativu dodamo nastavak iji. 4) Što znaci riječ PREDMETAK? a) Skup glasova b) Skup glasova kojeg predmećemo pred neku riječ kako bi nastalo novo značenje. c) Nije hrvatska riječ. d) Predstaviti 5) Koja je od ovih riječi nepravilna kad se preoblikuje po stupnjevima? a) Malen -> manji b) Brižan - brižniji c) Pošten - pošteniji d) Gladan - gladniji 6) Kako se još naziva superlativ. a) Nikako b) Treći stupanj. c) Drugi stupanj. d) Prvi stupanj. 7) Kako pišemo riječi u superlativu , koje počinju slovom j? a) Piše se bez slova j . b) Piše s dva slova i. c) Piše se s dva slova j. d) Piše se s jednim slovom j. 8) Kako tvorimo superlativ? a) Tako da pozitivu dodamo naj. b) Tako da komparativu dodamo iji . c) Tako da komparativu dodamo naj. d) Nikako 9) Je li se pridjevi mijenjaju u superlativu i komparativu kao i u pozitivu? a) Da b) Ne 10) Kad svojstvo želimo izreći u najvećoj mjeri koristimo ___________? a) Superlativ b) Komparativ c) Pozitiv d) Ništa od navedenog

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti