Autizmus - Ez a zavar az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett ártalmának, illetve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának következményei. Lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és a rugalmas viselkedésszervezés minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányossága, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedésszervezés és -kivitelezés képességének minőségi sérülése, valamint az egyenetlen képességprofil., Diszortográfia - Ez a zavar az egyéb pszichés fejlődési zavarok közé tartozik. Helyesírási zavar, ami önmagában előfordul ugyan, de ritkán., Diszlexia - Ez a zavar az egyéb pszichés fejlődési zavarok közé tartozik, neurobiológiai eredetű specifikus tanulási zavar, az olvasás, írás elsajátításának nehézségét jelenti, gyenge szófelismerés, pontatlan és lassú olvasás jellemzi, mely legtöbbször helyesírási zavarokkal együtt jelentkezik., Hallásérülés - Közéjük tartoznak azok a személyek, akik nagyothallók vagy siketek vagy cochleáris implantátumot viselnek. Náluk a szokásostól eltérhet a nyelvi kommunikáció (beszédértés, szövegértő olvasás, szókincs, nyelvi szerkezetek értése és használata, hangzó beszéd stb.) fejlettsége, ennek következtében a megismerő tevékenység és a teljes személyiség fejlődése is megváltozhat. A tanuló nyelvi kommunikációja intenzív fejlesztést igényel, mert ennek szintje nem feltétlenül korrelál életkorával., Látásérülés - Egy bizonyos szerv sérülése következtében kialakult állapot, mely megváltoztatja a tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodóképességét, kihat személyiségének alakulására. Állapotukat vízussal jellemezzük. Számukra az akadálymentes környezet megteremtése tapintás használatával és bizonyos színek alkalmazásával lehetséges., Diszgráfia - Ez a zavar az egyéb pszichés fejlődési zavarok közé tartozik. Az íráskivitelezés (íráskép) zavara. Gyakran olvasási zavar nélkül jelenik meg. Másodlagos következményként szövegértési nehézségek jelentkezhetnek, valamint a kevesebb olvasási tapasztalat hátráltathatja a szókincs és a háttértudás fejlődését., ADHD - Ez a zavar az egyéb pszichés fejlődési zavarok közé tartozik. A hétköznapi nyelvhasználatban is egyre gyakrabban felbukkanó kifejezés egy angol mozaikszó magyarul figyelemhiányos/hiperaktivitás zavart jelent, mely figyelemhiánnyal és/vagy túlmozgással (hiperaktivitás) és impulzivitással jellemezhető. A két altípus önállóan vagy kombinált formában is előfordulhat., Magatartásszabályozási zavar - Ez a zavar is az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriában nevesülő SNI állapot. Összefoglaló név, mely alatt impulzuskontroll-zavart (személyre és/vagy tárgyakra, tulajdonra irányuló agresszív, destruktív szóbeli és viselkedéses kitörések) és diszruptív (irritált, vitatkozó, bomlasztó), diszszociális (normasértő, agresszív, megbotránkoztató) viselkedészavarokat értünk., Mozgáskorlátozottság - Ennél az SNI állapotnál a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett károsodása a szervezet funkcionális képességeit, az egyén aktivitását maradandóan akadályozza; az egyén részére hátrányos helyzetet, korlátozott életvitelt okozhat., Beszédfogyatékosság - Ebbe a csoportba tartozik minden olyan tanuló, aki a beszéd és/vagy nyelv folyamatainak szerveződésében súlyos fejlődési eredetű vagy szerzett zavart mutat. Ez a zavar különböző klinikai képekben jelenik meg, és életkor szerint is eltérő jelleget mutathat. A verbális kommunikáció súlyos zavara, valamint a verbális tanulási folyamatok atipikus alakulása, jelentős eltérése miatt az ilyen tanuló a társadalmi beilleszkedés szempontjából akadályozott., Diszkalkúlia - Ez a zavar az egyéb pszichés fejlődési zavarok közé tartozik. A számolási zavar esetén az intellektuális teljesítményhez, életkorhoz (osztályfokhoz) viszonyítva jelentős elmaradás mutatkozik a számköri ismeretek, számérzék, szám- és műveleti fogalmak kialakulásában, az alapvető műveletek végzésében és a bázisfunkciók (téri-vizuális rendszer, központi végrehajtó rendszer, munkamemória, beszéd és nyelv, gondolkodási funkciók) működésében. Következményesen nehezített lehet a magasabb szintű matematikai fogalmak elsajátítása, a matematikai ismeretszerzés és -alkalmazás folyamata, a mindennapi élethelyzetek problémamegoldása.,

Fogyatékossági típusok

szerző:

Téma

Betűtípusok

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?