1) Kik a me-se sze-rep-lő-i? a) Két kis ve-réb. b) Egy rossz ve-réb. c) Csip és Csi-rip. d) A kö-les és a fa-le-vél. 2) Mit ka-pott Csip? a) Egy zsák bú-zát. b) Egy cso-ma-got. c) Egy zacs-kó ma-got. d) Kö-lest. 3) Mit csi-nált a kö-les-sel? a) Gyor-san fel-fal-ta. b) El-a-ján-dé-koz-ta. c) El-dug-ta egy fa-o-dú-ban. d) Ti-tok-ban e-sze-get-te. 4) Mit ta-lált a föl-dön Csi-rip? a) A le-hul-lott kö-le-sze-me-ket. b) Pár szem bú-zát. c) Egy cso-mag kö-lest. d) Csi-pet. 5) Mit tett Csi-rip? a) Meg-et-te az ösz-sze-set. b) Be-cso-ma-gol-ta egy le-vél-be a kö-lest. c) El-vit-te a kö-lest Csip-hez. d) El-ás-ta a kö-lest. 6) Mit a-kart Csi-rip? a) Meg a-kar-ta osz-ta-ni a kö-lest. b) El a-kar-ta dug-ni a kö-lest. c) Be a-kar-ta csap-ni Csi-pet. d) Csip-nek a-kar-ta ad-ni a fe-lét. 7) Mit vá-la-szolt Csip? a) Hogy nem sze-re-ti a kö-lest. b) Hogy a-zé, aki ta-lál-ta. c) Hogy ő csak ro-va-ro-kat e-szik. d) Hogy Csi-ri-pé a kö-les. 8) Mi-ért a-kar-ta Csi-rip meg-osz-ta-ni? a) Mert a ba-rá-tok min-dent meg-osz-ta-nak. b) Mert nem bírt i-lyen so-kat en-ni. c) Mert jó-szí-vű volt. d) Mert szo-mo-rú volt. 9) Mi-ért szé-gyell-te el ma-gát Csip? a) Mert ma-dár volt. b) Mert Csi-rip ösz-sze-szid-ta. c) Mert ő el-dug-ta a cso-mag kö-lest. d) Mert ő nem volt i-lyen jó-szí-vű. 10) Meg-ja-vul Csip? a) Igen, meg-osz-tot-ta a kö-lest. b) Nem, mert nem volt Csi-rip ba-rát-ja. c) I-gen, de a kö-lest e-gye-dül et-te meg. d) Igen, töb-bé nem i-rigy-ke-dett.

Téma

Betűtípusok

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?