1) Mi az, ami több érzékszervi érzékletet kapcsol össze? a) Szimbólum b) Allegória c) Szinesztézia 2) melyik az a szókép, amit egy egész versen/versrészleten keresztül visz át a költő? a) Metafora b) Allegória c) Megszemélyesítés 3) Egymástól távol álló dolgokat kapcsol össze. a) Szimbólum b) Megszemélyesítés c) Metafora 4) Az egyik fogalom jelentését átvisszük a másikra. Az átvitel alapja lehet térbeli, időbeli vagy ok-okozati kapcsolat. a) Szinesztézia b) Szinekdoché c) Metonímia 5) Nem nevezzük meg, hogy melyik fogalomról van szó. a) Hasonlat b) Körülírás c) Megszemélyesítés 6) Két különböző dolog azonosítása valamilyen külső vagy belső tulajdonság, vagy hangulati hasonlóság alapján. a) Allegória b) Metonímia c) Metafora 7) Szépítő kifejezés. a) Metonímia b) Eufemizmus c) Szinekdoché 8) Két dolog között lévő ok-okozati-, térbeli-, időbeli - és anyagbeli különbség kapcsolat. a) Allegória b) Metonímia c) Hasonlat 9) Egy tárgyat, természeti jelenséget emberi tulajdonságokkal ruház fel. a) Megszemélyesítés b) Metafora c) Szimbólum 10) Szerkezetét tekintve kétféle lehet a) Metafora b) Hasonlat c) Metonímia 11) Élettelen dolgok, fogalmak élőre jellemző tulajdonságokkal, szándékokkal, érzésekkel, cselekvésekkel való felruházása a) Hasonlat b) Megszemélyesítés c) Metafora 12) Különböző érzékterületekhez tartozó fogalmak kapcsolódnak össze. a) Szinesztézia b) Allegória c) Metonímia 13) A rész-egész és nem-faj viszony felcserélésére épülő metonímia. a) Szinekdoché b) Szinesztézia c) Metafoa 14) Komplex költői eszköz a) Megszemélyesítés b) Szimbólum c) Szinekdoché

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?