1) Hogy kez-dő-dik a me-se? a) Hol volt, hol nem... b) Egy-szer volt, hol nem volt... c) Tör-tént egy-szer... 2) Kik a mese szereplői? a) ku-tyák b) macs-kák c) kecs-kék d) bir-kák e) lo-vak f) han-gyák 3) Hol ját-szó-dik a me-se? a) he-gyen b) ré-ten c) er-dő-ben d) fo-lyó-par-ton 4) Mit csi-nált-ak a kecs-kék? a) ug-rál-tak b) el-szé-led-tek c) me-keg-tek 5) Mi-ért a-kar-tak át-men-ni a fo-lyón? a) fü-vecs-ké-ért b) vi-rág-ért c) ki-rán-dul-ni 6) Hol ta-lál-ko-zott a két kecs-ke? a) pad-lón b) pa-don c) pal-lón 7) Mit kel-lett vol-na ten-ni-e a fi-a-ta-labb kecs-ké-nek? a) kia-bál-ni b) en-ge-del-mes-ked-ni c) ug-rál-ni 8) Mit csi-nált a két kecs-ke? a) ki-bé-kül-tek b) ösz-sze-ve-re-ked-tek 9) Mi tör-tént ve-lük? a) át-men-tek a pal-lón b) meg-et-te ő-ket a far-kas c) be-le-es-tek a víz-be

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?