1) Kik a me-se sze-rep-lő-i? a) bir-kák b) kecs-kék c) sza-ma-rak 2) Hol ját-szó-dik a tör-té-net? a) fo-lyó-par-ton b) er-dő-ben c) tó-par-ton 3) Mit csi-nál-tak a kecs-kék a tör-té-net e-le-jén? a) ug-rál-tak b) el-szé-led-tek c) me-keg-tek 4) Ho-gyan a-kar-tak át-men-ni a fo-lyón? a) ha-jó-val b) egy pal-lón át c) csó-nak-kal 5) Me-lyik kecs-ke má-szott fel e-lőbb a pal-ló-ra? a) a fi-a-ta-labb b) az ö-re-gebb 6) Hol ta-lál-ko-zott a két kecs-ke? a) a pal-ló kö-ze-pén b) az er-dő-ben c) a par-ton 7) Me-lyik kecs-ke en-ged-te át a má-si-kat? a) a fi-a-ta-labb b) az ö-re-gebb c) e-gyik sem 8) Mi lett a két kecs-ké-vel? a) víz-be es-tek b) e-gyütt sé-tál-gat-tak c) le-ge-lész-tek to-vább 9) Me-lyik nem a-kart en-ge-del-mes-ked-ni? a) a fi-a-tal b) az ö-reg 10) Me-lyik tar-tot-ta ma-ka-csul az i-ga-zát? a) a fi-a-tal b) az ö-reg

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?