Igaz: Az ö-re-gebb kecske a ko-ra miatt a-kart e-lőbb át-kelni., Mind a ket-ten bele-es-tek a pa-tak-ba., A má-sik kecske előbb ér-kezett, ezért előbb a-kart át-men-ni., Hamis: Az ö-regebb kecs-ke nem vet-te ész-re a má-sikat., A két kecske bé-ké-sen átment a hídon., A fi-ata-labb kecske át-en-ged-te az idő-seb-bet., A ko-ráb-ban ér-kező kecske ment át előbb.,

Két kicsi kecske ncsa

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?